BCLB422 Езикът на медиите

Анотация:

Курсът представя методи за анализ на медиите, които подпомагат разбирането на собствената и чуждоезиковата обществена среда и същевременно развиват аналитичните и езиковите способности на студентите. Методите са нужни за изграждането на собствената междукултурна образованост на студентите и същевременно поставят началото на умения за развитие на такава образованост в преподавателската и преводаческата дейност.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да прилагат методите за анализ на медиите и така:

1. Ще получат добро разбиране за обществените процеси, основано на обективен анализ.

2. Ще могат да ползват самостоятелно материали от медиите за собствена информация, както и за преподаване, преводи и други цели.

3. Ще получат комплексно разбиране на медиен текст.


Предварителни изисквания:
Добро владеене на английски език - ниво Б2 според Европейската рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Медиите като средство за отразяване на действителността.

А. теорията за отражения и конструктивизъм

Б. теории за медийните ефекти

2. Профил на читателската аудитория – източник на социологическа и социолингвистична информация:

А. Тиражи

Б. Читателска публика

В. Показатели на социологическите изследвания

3. Информационна значимост:

А. преценяване на ориентацията на медиите и обществото.

Б. Средства за изразяването и.

4. Значимост на не-езиковите кодове:

типография,

оформление,

визуални средства

реторика

езикови средства

5. Как медиите “говорят” на своя читател и каква социална информация дава това.

5. Образът като вид код:

А. Четенето на образи – средство за опознаване на действителността и развитие на уменията за говорене

Б. Денотация и конотация.

В. рамкиране

Г. Изрязване

6. Отношението образ/говор в телевизията. Особеностите на писмената и говорната среда.

7. Интервютата като източник на социална и лингвистична информация.

Планът е съставен на базата на умения. Актуалността на конкретната тематика се определя от съответната ситуация при преподаването.

Литература по темите:

учебници:

Branstonр Gill, Roy Stafford The media student's book Routledge 2006

Edgington, B. and M. Montgomery The Media THE BRITISH COUNCIL 1996

Muscull, B. Key Words In The Media COLLINS COBUILD, Harper Collins Publishers 1995

O’Sullivan, T., B. Dutton and P. Rayner Studying The Media ARNOLD 1998

уеб-базирано обучение: пакет от задачи в дистанционен формат; ползване на сайтовете на основни англоезични медии, абонаменти за електронни варианти на новините;

използване на мултимедия: използване на мултимедийни програми от сайтовете на Британския съвет, ББС и други.

учебни филми, CD,

Bhabha, Homi K. (1990). Nation and narration. New York: Routledge. PN56 .N19 N38

Byram M and Fleming M (eds) Foreign Language Learning in Intercultural Perspective Cambridge University Press

Byram M, Morgan C et al (1994) Teaching-and-Learning Language-and-Culture Clevedon: Multilingual Matters

Byram M and Zarate G (1995) Young People Facing difference Strasbourg Council of Europe Publishing

Council for Cultural Co-operation Education Committee, Modern Languages Division, Strasbourg (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching Assessment Cambridge University Press, Council of Europe

Davcheva and Docheva (1998)Branching out–A Cultural Studies Syllabus British Council-Tilia Sofia

European Commission (1984) Television without Frontiers

Ginsberg, Elaine K., ed. (1996). Passing and the fictions of identity. Durham NC: Duke University Press. PS169 .P35 P37

Guilherme M. (2002)Critical Citizens for an Intercultural World Multilingual Matters

Hedge T and N Whitney (eds) Power, Pedagogy and Practice Oxford Oxford University Press 1996

Jensen A K and Jager A Lorensten (eds) (1995) Intercultural Competence: A New Challenge for Language Teachers and Trainers in Europe Language and Cultural Contact –12 – 1995 Aalborg University Press

Kramsch C (1993) Context and Culture in Language Teaching Oxford:Oxford University Press

Medgyes P (1992) ‘Native or Non-Native: Who’s Worth More’ in: Hedge T and Whitney N (eds) pp. 31-43

Miller N. (ed) (1992) Current Debates in Broadcastiing Constable

Negrine R (1989) Politics and the Mass Media in Britain Routlege

Seymore-Ure (1977)The Poliical Impact of Mass Media Constable

Tunstal, J and M. Palmer (1991) Media Moguls Routlege

Средства за оценяване:

анализ на медийни текстове

участие в семинарите

самостоятелни презентации