RUSB510 Практически руски език

Анотация:

През втория етап на обучението по руски език (практически курс), който обхваща III и IV курс, се цели да се сформира у студентите комуникат и вна компетентност (лингвистична, речева, дискурсивна, социокултурна, стратегическа) на ниво, позволяващо им да удовлетворят комуникативните си потребности в различни области и в професионалната си реализация като филолози, занимаващи се с руски език като чужд.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

в областта на говоренето (т. е. продуцирането на монологична, диалогична реч, участие в полилог), което да осигури на студента възможност за използване и комбиниране на различни тактики на устна комуникация в различни сфери на общуване (социално-битова, социално-културна, делова, учебно-професионална, научна);

в областта на четенето, което да осигурява на студента възможност за разбиране и адекватна интерпретация на текстове от социално-културната, деловата, научната сфери на общуване, на публицистични и художествени текстове, съдържащи експлицитно и имплицитно изразена информация, с използване и комбиниране на различни тактики и стратегии на четене, адекватни на поставените задачи;

в областта на писането, което да осигурява на студента адекватно речево поведение (репродуциране и продуциране на писмени текстове, съдържащи описание, повествование, разсъждение с експлицитно и имплицитно изразени идеи, анализи, аргументация, оценки), съответствуващо на неговия социално-културен и професионален статус и статуса на реципиента;

в областта на аудирането, което да осигури на студента възможност за възприемане и разбиране на предлаганата информация в социално-битовата, социално-културната, публицистическата и художествено-естетическата сфери на общуване и адекватно речево поведение;

в областта на лексиката , което да осигури на студента възможност за разширяване и задълбочаване познанията на езиковия и речеви материал с цел адекватно и ежедневно общуване в различни (битови, социални и професионални) сфери.

в областта на граматиката, което да осигури на студента възможност за използване и професионално осмисляне на граматичните структури в рамките на неутрален, а също така емоционално-експресивен и стилистично маркиран езиков материал ;

в областта на превода, което да осигури на студента възможност за максимално активизиране на получените знания по граматика и лексика при превод на художествена и публицистична литература, да прави съпоставки на явления от две различни езикови системи, да затвърди навици и умения за намиране на междуезикови съответствия .
Предварителни изисквания:
В2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 1. Закони за развитието на езика. Практическо занимание

2 Съществително име Практическо занимание

3 Падежи на съществителните имена Практическо занимание

4 Падежи на съществителните имена Практическо занимание

5 Падежи на съществителните имена Практическо занимание

6 Падежи на съществителните имена Практическо занимание

7 Падежи на съществителните имена Практическо занимание

8 Местоимение Практическо занимание

9 Местоимение Практическо занимание

10 Прилагателно име Практическо занимание

11 Глагол Практическо занимание

12 Глагол Практическо занимание

13 Причастие и деепричастие Практическо занимание

14 Наречие Практическо занимание

15 Числително име Практическо занимание

Литература по темите:

Андрейчина и др. 1984 - К. Андрейчина, Е. Алинска, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич. Пособие по орфографии и пунктуации. Наука и изкуство, С., 1984.

Градинарова А. 1998 - А. Градинарова. Русская пунктуация в сопоставлении с болгарской. Пунктуация простого предложения. [Учебное пособие для студентов отделений русской филологии болгарских университетов] - С., 1998.

Лаптева и др. 1990 - Л. Лаптева, А. Липовска. Практикум по пунктуации для студентов-русистов III и IV курсов заочного отделения. С., 1990.

Алексиева и др. 1999 - Т.Алексиева, А.Градинарова. Практикум по современной русской пунктуации для болгарских студентов-русистов. [ Учебное пособие для студентов отделений русской филологии болгарских университетов ] - С., 1999.

Средства за оценяване:

Тестове за съотвдетното ниво