BULB759 Атон в българската култура и словестност

Анотация:

Курсът е интердисциплинарен и представя цялостно Света Гора през нейната история, вътрешното устройство на Монашеската република и разнообразните връзки на обособения още преди хилядолетия полуостров с останалия свят.

Вниманието на студентите е насочено към най-важните феномени на многообразното монашеско битие.

Обгледан, в неговата цялост, е Атон, като свят на уникални творби на църковното изкуство.

Специални лекции са посветени и на духовната практика на светогорските монаси; на случващите се на полуострова чудеса.

Представени са различните аспекти на връзката на България, българите и българското със Света Гора – Атон.

В този курс се проследява, накратко от съвременна гледна точка, историята и развитието на манастирите; на манастирското изкуство, неговият характер и връзки с външния свят - с обществените и културни явления в съседните страни и области.

Анализират се произведения на български писатели и художници, вдъхновени от уникалната атмосфера на Света Гора.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
доц. Емилия Дворянова  д-р
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите са научават да се ориентират в пространствата на Средиземноморието, като „вътрешно море” на християнството и да разпознават Атон като уникален топос на православието. Чрез сравнителното излагане на битието на различните манстири и скитове през столетията, студентите се запознават с духовните и битови практики на хората, отдадени изцяло на съзерцателен живот в религията. И така добиват една идеална алтернатива срещу съвременната доминираща консумативност. Запознанството с литературни и художествени творби, вдъхновени от атонски образци учат студентите да проследяват самостоятелн и други пътища на подобни диалози и въздействия в културата


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Атон в древността и ранното Средновековие

Монашеската република

Атон в сакралната геопоетика на Средиземноморието

Манастирите. Светогорският монах

Култът към Света Богородица на Атон. Богородичните чудотворни икони

Зографският манастир. Чудотворните икони на свети Георги

Хилендарският манастир. Българското присъствие

Иконопис и стенопис на Света Гора – общ преглед

Житиеписната традиция на Атон

Светогорските светци. Новомъчениците

Атон в историческото битие на източноправославните народи и държави

Атон в българската култура. Български църковни, обществении и културни дейци – възпитаници на Света Гора

Светогорските метоси в България

Българската литература за Атон – от „Паисий” на Иван Вазов до „Земните градини на Богородица” на Емилия Дворянова

Поклонници и изследователи. Посещението в Атон: половин хаджилък

(Темите се поместват в повече от една лекция)

Литература по темите:

Йордан Иванов „Български старини из Македония”, С., 1970

Г. Д. Рошавски „Света Гора – Българската света обител Зограф”, С., 1930

Д. Болутов „Български исторически паметници на Атон”, С., 1961

Иван Богданов „Светлините на Атон”, С., 1966

Михаил Ковачев „Българското монашество на Атон”, С., 1967

Борис Милев-Огин, М. Берберов „Атон – легенда жива”, С., 1981

М. Енев „Атон – Манастирът Зограф”, С., 1994

Паисий Хилендарски „История славянобългарска”, С., 1998 – фалскимилно издание

Л. Прашков, Атанас Шаренков „паметници на културата на Света Гора – Атон”, С., 1987

Екатерина Бояджиева „Банско и Атон”, С., 2002

„Успоредни поклонически пътеписи. Из Света Гора. 1844–2007”, С., 2007

Хайнц Нусбаумер „Монахът в мен”, С., 2007

„Чудотворни икони на Пресвета Богородица”, Света Гора, 2006

Константинос Нихоритис „Света Гора – Атон и българското новомъченичество”, С., 2001

М.Огойска «Междуписания», С., 2010

Емилия Дворянова «Земните градини на Богородица», С., 2006

Успоредни поклоннически пътеписи из Света Гора 1844-2007. [съст. Мария Огойска], С., Гражданин, 2007.

Средства за оценяване:

Участие в курса, есе, курсова работа