BULB590 Български книжовен език

Анотация:

Курсът съдържа информация за формирането и функционирането на съвременния български книжовен език.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят: основните факти за формирането и функционирането на съвременния български книжовен език.

Студентите ще могат: ясно да разбират ролята мястото на книжовния български език в обществените отношения; да разпространяват основните данни за възникването и формирането на българския книжовен език.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е книжовен език.

2. Формиране на съвременния български книжовен език – школи през Възраждането

3. Начини на утвърждаване – преводи на библията, журналистика, фолклористика, литература – на западнобългарски и източнобългарски говори

4. Книжовният език след Освобождението – принос на българските писатели, критици, журналисти, учени, политици.

5. Социалното развитие на младата държава като фактор за развитие на книжовния език.

6. Особености на книжовния език по време на социализма.

7. Явления и тенденции в съвременния / актуалния книжовен език – печатни и електронни прояви

8. Особености на азбуката и правописа

Литература по темите:

Любомир Андрейчин. Из историята на нашето езиково строителство. „Наука и изкуство”, 1986. http://www.promacedonia.org/la/index.html

Средства за оценяване:

дискусия, тест, есе, реферат