BCLB507 Практика: "Методика на ЧЕО и АВИТО"

Анотация:

Курсът цели да осигури практическа подготовка на студентите в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и на използването на информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- имат познания в областта на:

• методите на преподаване и стратегиите на учене

• възможностите за приложение на ИКТ в ЧЕО

- могат:

• да разработват учебни занятия по чужд език

• да прилагат иновативни методи в преподавателската си работа
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма

Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

Scrivener, J. (1994) Learning Teaching. A Guidebook for English Language Teachers. The Teacher Development Series. Oxford: Macmillan

Допълнителна:

Brown, H. D. (1994) Teaching by Principles. (third edition) London: Prentice Hall

Средства за оценяване:

Проект

Презентация