ENGB564 Проект: "Подходи към английската граматика"

Анотация:

Чрез извънаудиторни контактни часове (тюториали) и самостоятелен проект, курсът си поставя за цел да развие знания относно различните подходи към граматиката на съвременния английски език и практически умения в тази област. В рамките на курса всеки студент представя в портфолио разработването на разнообразни граматически упражнения, които спомагат за повишаването на граматическата компетенция до ниво напреднали (C1: advanced).

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Систематизират основните граматически категории и правилата на употреба на техните експоненти в областта на английската граматика;

• Разширяват когнитивните си представи за граматическите категории на езика изобщо, като осъзнават липсата на изоморфизъм и буквални съответствия в граматическите конструкции на български и английски език, но същевременно се научават да използват предимствата на положителния трансфер от родния на чуждия език, където е възможно.

• Автоматизират употребата на изучаваните граматически конструкции в писмени текстове и комуникативни ситуации;

• Придобиват нови граматически познания и умения, отговарящи на ниво напреднали (С1)


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения в областта на английската граматика, съответстващи на горните граници на ниво Upper-intermediate (B2), за да се справят успешно със задачите на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. The noun.

1.1. Classification: proper/common, countable/uncountable, concrete/abstract nouns.

1.2. Number. Regular/irregular plurals. Singularia/pluralia tantum. Subject-verb concord.

1.3. Case. Common/genitive case. The meanings of the genitive: possessive, subjective, objective. The –s and of-genitives. The group genitive. The elliptic and local genitive. The double genitive.

1.4. Gender. Personal masculine/feminine nouns, personal dual gender, common gender, collective nouns, higher/lower animals, inanimate nouns.

2. The adjective.

2.1. Types of adjectives and their uses: gradable/non-gradable, attributive/predicative. Substantivized adjectives.

2.2. Word order of adjectives.

2.3. Comparative and superlative degrees of shorter and longer adjectives.

3. The article.

3.1. Basic functions of the definite and the indefinite article.

3.2. The generic function of the article.

3.3. Articles with geographical names

4. The verb.

4.1. Types of verbs. Full verbs/auxiliaries. Transitive/intransitive/link verbs. A passive connotation in some verbs. Causative meaning. Change of meaning caused by the use of prepositions.

4.2. Normal word order. Question patterns. Negation. Ellipsis of the subject. Emphasis through inversion. Do-emphasis.

4.3. Activities associated with present time. General truths and characteristic features. Habitual activities. Activities extending down to the present moment. Activities cutting through the present moment. Activities coinciding with the present moment.

4.4. Past activities. Habitually repeated activities. Parallel activities. Past activities associated with the present moment.

4.5. Futurity. Use of will/shall + infinitive. Use of be going + infinitive.Use of the present simple and the present progressive. Use of will be + –ing participle. Use of will have + past participle. Past time future reference.

4.6. Passive structures. The primary, secondary and tertiary passive.

4.7. Conditional sentences. Possible and impossible conditions. Wishes.

4.8. Non-finite verb phrases. Negative and passive structures. Subject of non-finite verb phrases. Structural positions as subjects, objects and modifiers.

5. The adverb.

5.1. Types of adverbs: adverbs of manner/time/place/frequency/degree. Intensifiers.

5.2. Degrees of comparison.

5.3. The difference between adverbs and adjectives: some confusing cases.

5.4. Position of adverbs. Adverbs that cannot go in mid-position or in end-position.

Литература по темите:

Learning resources:

Mareva, A. Course Materials: Theoretical Foundation and Practical Exercises: MOODLE

Eastwood, J. Oxford Practice Grammar. OUP. 1999. (Uploaded to MOODLE)

Elliott, R. Painless Grammar. Barron’s. 1997.

Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 1985

Spasov, D. English Articles. A Practical Course with Exercises. Naouka i Izkoustvo. Sofia, 1978

Spasov, D. The Verb in the Structure of English. Naouka I Izkoustvo. Sofia, 1978

Swan, M. Practical English Usage. (Second edition) OUP, 1995

Further reading:

Alexander, L.G. Longman English Grammar. Longman, 1988.

Dyakova, S., M. Grancharov, L. Bossilkov. English Grammar Exercises. Veliko Turnovo, 1978.

Molhova, J. The noun. A Contrastive English-Bulgarian Study. Naouka I Izkoustvo. Sofia, 1986.

Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 1985.

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. A Grammar of Contemporary English. Longman. 1972.

Средства за оценяване:

Портфолио 100%