BCLB504 Тeория на възпитанието

Анотация:

Курсът е аудиторен и има за цел да даде на студентите основни познания в областта на образованието и възпитанието, да ги запознае със схващанията на изтъкнати педагози за обучението и възпитанието във всички степени на образованието и да развие у студентите умения и навици за критически анализ на разглежданите теоретични постановки. Формите на провеждане включват лекции, дискусии и работа по групи.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теории на възпитанието

• основни педагогически модели от 19 и 20 век

• иновационни педагогически модели и тенденции в развитието на образованието

2) могат:

да разпознават и коментират конкретни проявления на изучавани образователни модели,

• да анализират иновационни стратегии,

• да коментират образователни системи.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Процес на възпитанието – същност, особености и закономерности

2 Процес на възпитанието - възпитание, самовъзпитание, превъзпитание

3 Принципи на възпитанието – същност, класически принципи

4 Принципи на възпитанието - съвременни аспекти на принципите на възпитанието

5 Методи на възпитанието - същност, свойства и функции

6 Методи на възпитанието - класификация

7 Методи на възпитанието - форми и средства на възпитание

8 Умствено възпитание - понятие за умствено възпитание, основни идеи и концепции за интелекта

9 Умствено възпитание - цел и задачи на умственото възпитание

10 Нравствено възпитание - нравственото развитие като страна от цялостното развитие на личността

11 Нравствено възпитание - специфика на нравственото възпитание като педагогически процес

12 Естетическо възпитание – същност, значение и сновни категории

13 Естетическо възпитание – процес на естетическо възпитание

14 Семейството като възпитателен фактор

15 Учителят като възпитателен фактор

Литература по темите:

• Основна литература:

Димитров (2005): Димитров, Л. Теория на възпитанието. София

Педагогика: София, Министерство на образованието и науката, Аз Буки

• Допълнителна литература:

Култура и образование – перспективи. Юбилейна научна конференция с международно участие. 20 години педагогически факултет. Сборник, Пловдив, 2004

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50%