ENGB527 Проект: "Разбиране на съвременни английски диалекти"

Анотация:

Курсът разширява уменията на студентите за слушане с разбиране и добавя знание за социалните и регионални характеристики на английския език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В резултат на курса,студентите ще имат знания за:

*регионалните особености на английския език

*социологическата информация,съдържаща се в фонетичните особености на говора

Успешно завършилите ще имат умения да:

*разпознават регионални говори

*идентифицират социологически особености на речта

*прилагат знанията си при преводи и анализна езикови ситуации


Предварителни изисквания:
добро владеене наанглийски език -най-малко Б2

изучаване на основния курс по фонетика и фонология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Регионални особености на английския език:

Американски

Шотландски

Новозеландски

Австралийски

2.Социолингвистични характеристики,закодирани в езика.

речта на добре образованите

речта на ученици

Литература по темите:

Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the pronunciation of English EDWARD ARNOLD

Geigerich, H. ( 1992) English Phonology An Introduction CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Harris,J. (1994) English sound structure BLACKWELL PUBLISHERS

Underhill, A. (1994) Sound foundations HEINEMANN

Уеб сайт:

http://ipa.typeit.org/

Средства за оценяване:

Четири теста с поливариантен избор

От студентите се очаква да изслушат регионални говори и да разберат съдържанието. Задават се и въпроси относно социолингвистични параметри.

Трябва да се направят и четирите