BCLB562 Увод в методика на ЧЕО

Анотация:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят/познават:

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната и основната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес;

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
• завършен курс ВCLB 562 Увод в методика на ЧЕО

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Варира според образователната степен и образователната институция, в която се провежда практиката.

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

3. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

4. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

5. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

6. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

10. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

11. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

12. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

13. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

14. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

15. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

16. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

17. Parrott, M. (1993). Tasks for Language Teachers. CUP

18. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

19. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

Средства за оценяване:

• оценка на резултатите от самостоятелната работа (урочните планове и писмената самооценка, представени в портфолио) – 50%;

• оценка на открит урок – 50%.