ENGB517 Британска културна история

Анотация:

Курсът представя културния компонент на изучаването на чужд език. Студентите са запознават с аспекти от историята, културата и съвремието на страната, чийто език се изучава. Представят се реалии, артефакти и събития, които улесняват разбирането на езика и културата. Тъй като областта е неизчерпаема, курсът се основава на изграждане на умения за самостоятелно търсене и анализ на данни за страната.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

*основни факти от историята на страната-цел

*за артефакти от живота и съвремието

*за институции, които осъществяват социалния живот в миналото и настоящето

2) могат:

*да се ориентират в източниците на информация за страната-цел

*да търсят активно информация

*да анализират критично информацията

* да прилагат метакогнитивни умения за изучаване на действителността

2) изграждат нагласи:

*за сравняване на събития и обекти от живота в двете страни на базата на ясно изработени критерии

*разбиране към представители на други култури


Предварителни изисквания:
владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теоретичното поле - културознанието като част от изучаването и преподаването на чужди езици.

а. интердисциплинарни подходи: антропология, културни изследвания, история, география, медии

б. проблемът на интерпретациите: Хол

2. Критически анализ на картографските репрезентации. География на острова.

а. Англия, Великобритания, Обединено кралство

б. Исторически размери на държавата

3. Интерпретация на статистически данни - промени в числеността на населението във връзка с различни социални и икономически тенденции.

а. същност на социологическа информация

б. миграционни вълни

4. Събиране на социологически данни - въпросници за използването на транспорт. Сравнение.

а. източници на данни за транспортните средства

б. методология на съпоставките

5. Критичен анализ на идентичността - спортни пристрастия.

а. теоретични подходи към идентичността

б. развитие на понятието за идентичност

в. мултикултурно развитие

6. История и наследство - оценка на прочита на исторически събития във връзка със съвременни цели.

а. казусът на традициите по откриване на парламентарните сесии

б. карето на клана

7. Разбиране на нтертекстуалността при анализ - Хенри VIII в музиката.

а. историческата истина зад художествени произведения

б. посланията на интерпретациите

8. Символични и иконични репрезентации - национална символика.

а. гербовете на частите от обединеното кралство

б. „обядът на орача”

9. Анализ на документи от културата - образование.

а. concept investigation

б. критичен анализ на документите

в. информация, която може да се извлече от реалии

10. Етнографско наблюдение чрез участие - ролята на религията.

а. Савил Тройке – за методиката на етнографското наблюдение

б. събиране, анализ и представяне на данните

в. казус – религиозните церемонии на Великден в двете страни

11. Репрезентации - ролята на монархията.

а. ролята на монарха и лицата от нейното семейство

б. отвъд-морските територии, протекторати, членовете на Общността

12. Социологически профил на читателската публика на печатните медии.

а. историята на основните медии

б. ролята и влиянието на медиите

13. Моделирания образ на читателя в пресата чрез езика и типографските особености на изданието.

а. културната информация, която може да бъде извлечена от медиите

14. Значимостта на новините и ориентацията на вестниците.

15. Езикът на образността - денотативна и конотативна стойност на изображенията.

а. известни портрети и информацията, която носят

б. галерии и образите, които създават

16. Реториката на образа - представяне на значима тема от британския живот в киното.

а. филми, които дават информация за миналото и настоящето

б.жанрови особености и извличане на информация.

Литература по темите:

Учебник:

Bryant, C. The Nations of Britain OUP2006

Допълнителни текстове:

Abercrombie, N. et al Contemporary British society Polity Press 1994

Davcheva, L. and Y. Docheva Branching out - A Cultural Studies Syllabus The British Council Bulgaria TILIA 1998

Giddens, A. Identity Routeledge 1992

O’Driscoll Britain the country and its people OUP 1995

Raw, Lawrence The country and the City The British Council Ankara 1992

Saville Troike, M 1989 The Ethnography of Communication Blackwell Publlishers

Средства за оценяване:

2 теста

презентация

казус