ENGB510 Практически английски език

Анотация:

Курсът дава знания за езиковото ниво Advanced (C1 по Европейската езикова рамка) и помага на студентите да оценят езиковите си способности в съпоставка с изискванията на нивото. Приема се, че студентите са изградили основни умения за използване на езика. Обучението е интегрирано (развиват се успоредно четирите вида речева дейност – слушане, говорене, четене, писане и езиковите аспекти: фонетика, лексика, граматика, словообразуване) и практически ориентирано ( езиковите, страноведските, литературните и пр. знания са подчинении на идеята за изграждане на комуникативна компетентност у обучаваните). От студентите се очаква да активизират процесите на граматикализация; да развият познанията си за социолингвистичния пласт на езика, с което да се приближат максимално до родноезиковата компетенция.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

имат систематизирани познания за лексикалната и граматичната система на английския език

2) могат:

- да разбират оригинални английски текстове (писмени и звукозаписи) с различна комуникативна насоченост;

- да се изразяват гладко на английски език с минимални граматически неточности и висока сложност на изказа;

- да съставят писмени текстове на английски език;

- да четат художествена литература от англоезични автори в оригинал.


Предварителни изисквания:
Завършен курс на ниво B2 (FCE)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Defining relative clauses

2. Non-defining relative clauses

3. Verbal aspect

4. Conditional sentences

5. Mixed conditions

6. Expressing modality

7. Making recommendations

8. Taking part in discussions

9. Making presentations on specialised topics

10. Summarising - academic abstracts

11. Summarising - journalistic abstracts

12. Collocations

13. Idioms

14. Specialised vocabulary on academia

15. Specialised vocabulary on media and arts

Литература по темите:

Основна

Upstream Advanced: Student's Book & Workbook, Express Publishing

Допълнителна

Учебни комплекси на ниво С1

Средства за оценяване:

ТЕСТ

УСТЕН ИЗПИТ

ЕСЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ