BABB540 Практика по бизнес администрация

Анотация:

Основната цел на практиката по бизнес администрация е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Бизнес администрация” и познанията, придобити в реалната бизнес среда. Практическото обучение не трябва да изостава от теоретическото, за да могат студентите да имат солиден шанс за добра реализация. За тази цел те трябва да усвоят доброто съчетание между теорията, без която не могат в практиката и тези практически умения, липсата на които обезсмисля наученото в аудиторията.

Практиката по бизнес администрация се базира на теоретичната основа, придобита в пети семестър и на нейна база цели придобиването на конкретни практически умения, свързани с основните принципи на функциониране на организациите, организационна промяна, поведение в организациите, бизнес етика, пазарна среда, счетоводство, информационни технологии и др. тези знания трябва да положат основата на придобиването на управленски умения в реалното бизнес ежедневие.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Надя Миланова  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• как функционира организацията;

• методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на организациите;

• специфичните условия, свързани с бизнеса в конкурентна среда;

• методи и техники за организационна промяна и адаптация;

• приложенията на методите и подходите за работа в екип;

• какви са основно прилаганите счетоводни практики;

• какви са информационните аспекти на бизнес ежедневието.

2) могат:

• да анализират организационните потребности и механизми;

• да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

• да подпомагат организацията докато тя се променя и адаптира към новите условия на бизнес средата

• да прилагат управленските функции;

• да изграждат умения за работа в екип;

• да разбират и участват в счетоводната дейност;

• да използват ефективно информационните технологии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Относно всеки един от курсовете от първа част и пети семестър от втора част на програмата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

Заглавие на темата

1 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

2 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

3 НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

4 КАРТОГРАФИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ НИВА

5 АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ОПЕРИРА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ПРАВИЛА

6 СЧЕТОВОДСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

7 ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПАЗАРА: КОНКУРЕНТНА СРЕДА, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ; ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

8 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОННИ ПОТРЕБНОСТИ, ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОГИИ

Задачи:

a. Характеристика и анализ на организационната култура на фирмата или проучваната организация (обект на наблюдение)

b. Анализ на взаимодействието на членовете на организацията, изисквания на бизнес етиката и проблеми на индивидуалното поведение във фирмата (организацията)

c. Проектна задача: Първични и вторични механизми на организационната култура Изисквания:

А). На основата на 10-те индикатора (вж. приложението) анализирайте действащата система за организационна култура в конкретна организация.

Б). Ранжирайте по значимост, застъпеност и степен на културна перспектива (по Котер и Хескет) анализираните първични и вторични механизми, като посочите примери и доказателства в тази насока.

В). Направете препоръки по отношение на “по-слабите” механизми в наблюдаваната организация, като проучите допълнително основните причини и фактори, които пречат за тяхното оптимално изграждане и формиране.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Първични и вторични механизми на организационната култура.

Структура (план за изпълнение) на разработката и презентацията:

1. Анализ на действаща система за ОК в конкретна организация – теоретична обосновка в първата част, но и приложна втора част - по индикатори, формулирани от Вас, на основата посочените първични и вторични механизми в таблица 1, но и като използвате оценяване (измерване) по петбалната система (1-5);

2. След оценяването, на базата на получените резултати (оценки) за текущото състояние, е необходимо да се ранжират по значимост (в контекста и на реалното състояние в организацията) анализираните първични и вторични механизми;

3. Да се акцентира както върху “по-силните”, така и върху “по-слабите” механизми в проучваната организация? Кои са причините и факторите, които пречат за тяхното изграждане и формиране?

Литература по темите:

Основна литература:

1. Научна литература и лекционен материал, предоставен в Moodle по съответните курсове от първа част на програмата и пети семестър от втората й част, като по конкретно поставените задачи при изготвянето и презентирането на проекта се ползват материалите по проблематиката от следния източник:

Панайотов, Д. Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие, НБУ, 2013 (глава 7)

Допълнителна литература:

1. Научни публикации, ползвани по време на курсовете от семестъра

2. Периодика – релевантни списания, препоръчвани от преподавателите в курсовете

Средства за оценяване:

ЗАЩИТА: Студентите обобщават и анализират натрупания опит от практиката по бизнес администрация под формата на защита, при която представят:

• доклад, реферат или проект, съобразени с приложените технически изисквания към текста и съдържание, свързано с плана на курса и поставените задачи към него

• презентация пред изпитна комисия, придружена от самоотчет за постигнатите резултати.

Технически изисквания за представените на хартиен и електронен носител доклад/реферат/проект:

1. Заглавна страница.

2. Съдържание.

3. Изложение с обем не по-малко от 8 стандартни машинописни страници.

4. Използвана литература

Технически изисквания за представените презентация и самоотчет:

1. Заглавен слайд (за презентацията).

2. Не по-малко от 10 слайда (за презентацията)

3. Изложение с обем не по-малко от 4 стандартни машинописни страници (за самоотчета).