BABB537 Управление на промените

Анотация:

Управлението на промени се превръща в ключов елемент на лидерството и заедно с това във важна университетска дисциплина. Всяка организация преживява промени – планирани или изненадващи и тяхното управление има голямо значение за организационното оцеляване и ефективност. Тенденциите в последните десетилетия показват, че количеството и степента, в която организациите ще бъдат подложени на промени, ще продължи да се увеличава. Елементи на мениджмънта, включващи планиране, осъществяване и поддържане на резултатите от промените, заедно с информационни системи и технологии, имат все по-голямо значение за намаляване на разходите, увеличаване на ефективността и конкурентоспособността.

Курсът обединява традиционната организационна теория с новите концепции и методи за управление на промяната. Неговата цел е студентите да могат да управляват промените в своята организация и да ги насочват в посока, която гарантира положителни резултати. Ето защо е необходимо да бъдат разгледани не само основните теории и концепции, свързани с промяната, но и фазите и етапите на трансформация, през които една организация преминава.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява промяната

• Какви са основните концепции за изучаване на промяната

• Кои са съвременните методи за структуриране, организиране и осъществяване на програми за промени

• Какви са специфичните рамки, модели и техники за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

• Конкретни примери за стратегии на успешна корпоративна промяна

• Какви са тактиките за изграждане на интелигентна организация, което може да устоява на промени

2) могат да:

• Управляват промени в организацията

• Работят успешно с партньорите си в рамките на организацията във връзка с организационната промяна

• Прилагат съвременните методи за изработване на програми за промени

• Използват специфичните техники, рамки и модели за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

• Изработват успешни стратегии и тактики за организационна промяна


Предварителни изисквания:
• Стратегически мениджмънт

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

Теории за организацията

Тема втора:

Теории за организационната промяна и процесът на иновация: типология на теориите, теории и комплексност, иновации

Тема трета:

Подготовка за промяната: култура, лидерство, модели, мотивация,

Тема четвърта:

Осъществяване на промяната: промяната като преход; от визия до осъществяване; етапи и процедури на осъществяване на промяната

Тема пета:

Стабилизиране на промяната: лидери и мениджъри; умения и компетенции

Тема шеста:

„Учещата се организация“ в процеса на промяната: дефиниция, принципи, управление на ученето,

Тема седма:

Групова динамика, групите като системи за действие в процеса на промяната

Тема осма:

Социална, техническа и институционална промяна

Литература по темите:

1. Лекционен материал

2. Marshall Scott Poole, Andrew H. Van de Ven (eds.).Handbook of Organizational Change and Innovation, 2004 by Oxford University Press, Inc.

3. Kotter, J. Leading Change, Mcgraw-Hill 1996

4. Weiss, J., Managing change in the workplace, University of Phoenix, 2003

Допълнителна литература:

1. Lax, David A., and James K. Sebenius. The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain. N.Y.: Free Press, 1986. (Also published in Czech, French, Italian, and Spanish editions.)

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетентността, знанията и уменията на студентите ще се извършва чрез текущ контрол под формата на два теста и есе по предварително уточнени теми. Предмет на оценяване ще бъде и участието на всеки студент в лекционните занятия: присъствие, участие. Крайната оценка от текущия контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от тестовете (с тегло 50%) и оценката от проекта (с тегло 50%). Тогава когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студентът полага писмен изпит по дисциплината. На изпита той трябва да реши изпитен тест. Крайната оценка от изпита се получава като сума от оценката от теста (с тегло 70 %) и оценката от отговорите на практическите въпроси към проекта (с тегло 30%).

Темите за писмената работа ще бъдат представени в рамките на лекционния курс, като водещ принцип ще бъде осигуряването на голяма степен на творческа свобода на студентите в рамките на тематичния план. Голяма тежест в оценяването на писмената работа ще има добросъвестната употреба на литературни източници и коректното цитиране. Важен фактор за крайната оценка е степента на участие в занятията от страна на студентите.