SODB302 Семейството и динамиката му; Семейно консултиране

Анотация:

В този курс студентите се поканват чрез интерактивни лекции, дискусии и анализ на видеоматериали да потърсят отговори на някои въпроси, които вероятно са си задавали. Например, как и защо тази система от трайни човешки отношения от място за близост, сигурност и вдъхновение понякога се превръща в място, от което искаме да избягаме, или което разболява? Как от два индивида се ражда „ние“ и това ограничава ли ги или ги обогатява?

Обсъждат се емоционалните процеси в семейството и тяхното влияние върху развитието на индивидите; осъществяването на отношенческите процеси на нивото на комуникация и справяне с проблеми; влиянието на семейните възгледи и истории върху поведението на хората. Въвежда се метода на семейното консултиране.

Курсът предлага задачи за самостоятелна работа, чрез които студентите да разберат по-добре своето собствено семейство.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни обяснителни модели за семейните отношения и проблемите в тях;

2) могат: да мислят системно за симптомите в контекста на семейните отношения; да разбират влиянието на семейните отношения върху развитието на индивида, да имат по-добра рефлексия върху собственото си семейство


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Семейството като система от природни отношения

2. Основни характеристики и динамика на системите

3. Нива на функционирането на трайните отношенчески системи

4. Емоционална диференциация от семейните отношения и нейните провали

5. Емоционални процеси в семейството и възникване на симптоми

6. Избор на партньор

7. Развитие на двойката

8. Комуникация в семейството – основни аксиоми

9. Комуникация в семейството – правила и патерни

10. Парадоксална комуникация и промяна от втори ред.

11. Семейна структура – граници и роли

12. Семейна структура – свързаност и йерархия

13. Семейни истории, възгледи и митове и тяхното влияние върху отношенията.

14. Помагане при семейни дисфункции: семейно консултиране, семейна терапия и социална работа със семейства

15. Семейната сесия като основен метод на семейното консултиране.

Литература по темите:

1. Вацлавик П., Дж. Бивин, Д. Джаксън (2006) Прагматика на човешката комуникация, С: Наука и изкуство

2. Сатир В. Новото човекотворчество, С: Отворено общество, 1990

3. Шулман Л. Изкуството да се помага на индивиди, групи и семейства, С: НЦКИЧ, 1986

4. Carter B., McGoldrick M. The changing family life cycle, Allyn and Bacon, 1989

5. Cecchin G. (1987) Neutrality revisited: An invitation to curiosity. Family Process, 1987, vol.26, No. 4 (в работен превод)

6. Daniel G. (2005) Introducing systemic family therapy. Context, N. 2, 2005, (в работен превод)

7. Fraser B., L. McKay & L. Pease (2010) Interview with Michael Kerr. The Australian And New Zealand Journal of Family Therapy, Volume 31, Number 1, 2010 pp. 100-109

8. Hall M. The Bowen family theory, Jason-Aronson, 1991

9. Minuchin S. Families and family therapy, Harvard Press, 1974

Средства за оценяване:

Писмен анализ на казуси