SODB200 Динамично интервю

Анотация:

Курсът „Динамично интервю” е увод към изграждане на общата картина за познанията, клиничните умения и компетентности, които са необходими на помагащите професионалисти за овладяване на изкуството на интервюирането. Той картира територията и представя теоретичните основания, на които почива практиката на интервюиране на клиенти, организацията на средата, терапевтичната позиция на интервюиращия, специфичния начин на слушане и чуване на посленията на интервюирания и интервенциите, които предлага.

Курсът се опира на вече придобито знание като илюстрира практическото му приложение в клиничната ситуация и въвежда ред психодинамични теории (напр. Его-психология, психология на Аза, обектни отношения, теория на привързаността) и понятия от тях (пренос, контрапренос, защити, съпротиви и т.н.), в които студентите ще задълбочат познанията си през годините на слудване в програмата.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат:да организират клинично интервю с клиент на социална услуга.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са преминали успешно през курсовете GENB039 „Отношения между хората” и SODB100 «Начала на психоанализата» и да имат основни знания за психичното развитие и ролята на първичния обект в него, както и знания за теориите несъзнаваното, нагоните, обекта, Едиповата ситуация и за защитните механизми на Его-то.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Урок 1: Въведение. Интервюто в помагащите професии. Дефиниция, приложение. Процес и съдържание на интервюто.

Урок 2: Субективност и интерсубективност в процеса на интервюиране.

Урок 3: Преносът и неговата роля в интервюто. Семинарно занятие.

Урок 4: Депресия и тъгуване.

Урок 5: Едиповата ситуация. Прояви в хода на интервюто.

Урок 6: Агресия и нейните прояви в интервюто.

Урок 7: Психотична агресия в хода на процеса на интервюиране.

Урок 8: Нарцисизъм и бордърлайн патология – разпознаване. Структурно интервю. Семинарно занятие.

Урок 9: Привързаност и паника.

Урок 10: Контрапреносът в интервюто. Семинарно занятие.

Урок 11: Документиране на събраната информация в интервюто. Семинарно занятие.

Урок 12: Докладване на проведеното интервю: ползване на супервизия или интервизия. Семинарно занятие.

Урок 13: Работа по транскрипт от интервю. Практическо занятие.

Урок 14: Работа по транскрипт от интервю. Практическо занятие.

Урок 15: Обобщение: интервюто в практиката на помагащите професионалисти. Семинарно занятие.

Литература по темите:

MacKinnon R.A., R. Michels, The Psychiatric Interview in Clinical Practice, W.B. Saunders Company, 1971.

Rita Sommers-Flanagan with John Sommers-Flanagan, Clinical Interviewing (3rd Edition), John Wiley and Sons, 2003.

Segal , D.L., M. Hersen, Diagnostic Interviewing, (4-th Edition) 2009, Springer.

Средства за оценяване:

Участие в семинари.

Есе.

Казус.