LOGB504 Нарушения на гълтането

Анотация:

Да запознае студентите с формите на комуникативни нарушения при неврологични и малформативни увреди, с тяхната специфика, диагностика и терапия.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 Нина Йорданова  
проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с етиологията и симптоматиката на различните форми на нарушенията в гълтането ( дисфагия) при дизартрия и малформации на устната кухина и фаринкса.

Ще усвоят диагностичните техники свързани с идентифицирането на дисфагията и диференциално диагностичинте критерии към отделните форми.

Ще развият представи за аспектите, методите и структурата на логопедичната терапия при дисфагия и практически умения.


Предварителни изисквания:
Курс структура и функции на мозъка

Невропатология и психопатологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Кратък преглед на анатомо-физиологичните основи на говорния акт. Представи за пирамидни и екстрапирамидни увреди. Обща дефиниция на дизартрията и дисфагия, исторически преглед на понятието. Етиологични фактори за поява на дизартрия и дисфагия като симптом на тежки форми.

2.Видове парализи в синдрома на ДЦП – спастична псевдобулбарна, атетозна, атаксична. Булбарна парализа. Отражение на различните парализи върху речта и личността на пациента.

3.Афазия– етиология, патогенеза и симптоматика. Диагностика на дисфагия при различните подтипове афазия.

4. Специфика на дисфагичния синдром при афазия.. Дискусия върху някои форми и нозологични реалности. Орални проби за диагностика на парезите.

5.Дисфагия като симптоматика на дизартрия – симптоматика, диагноза, диференциална диагноза. Детска церебрална пареза – клинична картина, отражение върху развитието на детето.

6.Логопедична терапия на дисфагия. Основни принципи, етапност, комплексност, клинично-лингвистична насоченост. Основни терапевтични направления – артикулационно, дихателно-фонационно, прозодично, езиково.

7.Структура на логопедичното занятие при дисфагия в отделните етапи на логопедичната терапия. Подготвителна и същинска част на занятието. Динамика на логопедично – терапевтчния процес.

8.Анализ на речевата и неречевата симптоматика на дизартрия и дисфагия– наблюдение, клинично обсъждане, дискусии върху литературен материал и върху наблюдаваното. Формулиране на адекватни диагнози.

9.Наблюдение на логопедична работа при булбарна дизартрия и дисфагия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие.

10.Наблюдение на логопедична работа при афазия с дисфагия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие .

.

11.Наблюдение на логопедична работа при детска псевдобулбарна дизартрия с дисфагия. Съставяне на дългосрочна терапевтична програма и на план за логопедично занятие.

Литература по темите:

1.Винарская, Е.Н., А.М.Пулатов /1989/. Дизартрия и ее топико-диагностично значение в клинике очаговых поражений мозка. Ташкент, Медицина.

2.Волкова, Л.С./1989/. Логопедия. М., Просвещение.

3.Добрев, Зл., В.Боянова, Д.Георгиева, /1993/. Проблеми на дефектологичната диагностика. Благоевград, Интелект

4. Крайг, Г. Психология развития, Физическое и когнитивное развитие в среднем детстве, 458-498. СП, Питер, 2001

5. Мастюкова, Н.И. /1986/. Лечение и востоновительное обучение у детей с ДЦП., Просвещение.

5. Мавлов, Л., Фундаментална неврология, 2000, изд. Бойко Стаменов, София

6. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

7. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

Средства за оценяване:

два колоквиума

решаване на казус