LOGB503 Обучителни трудност

Анотация:

Курсът запознава студентите със съдържанието на „обучителните трудности” (ОТ), проследявайки динамиката и еволюцията на този термин. Неспецифичните форми на изоставане в четенето, писането и математическите умения са разграничени от клиничните форми на нарушение на писмената реч и математиката – дислексия, дисграфия и дискалкулия. Предложени са подробни данни за предполагаемата етиология на ОТ, както и средства за превантивна намеса при рано диагностицирани рискове или белези за отклонени; представена е подробна клиничната картина на формите на ОТ, както и основни насоки за изграждане на индивидуална или групова терапевтична рамка. Целта на курса е студентите да могат да идентифицират превантивно рисковете и белезите за отклонение; да диагностицират ОТ и да изготвят самостоятелно планове за интервенция и консултиране.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: етиологията и клиниката на обучителните трудности; знаят кои са рисковите фактори и маркерите за отклонение от нормата; знаят как да подготвят план за интервенция и консултиране

2) могат: да идентифицират обучителните трудности; да извършват превантивни действия; да реализират адекватна интервенция и да консултират родителите, учителите и обкръжението на ученика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Психолингвистика на развитието; Основи на речевата патологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на термина „обучителни трудности”

2. Понятие за норма, маркери за отклонение, изоставане и нарушение

3. Съдържание на термина „обучителни трудности”

4. Етиологични фактори

5. Изследване на устната реч (разбиране/изразяване), на способностите за зрителен и фонологичен анализ, на семантиката

6. Неспецифично изоставане в четенето. Клинична картина

7. Диференциална диагностика на неспецифично изоставане в четенето и дислексия.

8. Неспецифично изоставане в писането. Клинична картина

9. Диференциална диагностика на неспецифично изоставане в писането и дисграфия/дисортография

10. Неспецифично изоставане в математическите и логическите способности.

11. Диференциална диагностика на неспецифичното изоставане в математическите и логическите способности и дискалкулия

12. Превенция на обучителни трудности

13. Насоки за изготвяне на индивидуален терапевтичен план

14. Насоки за изготвяне на групов терапевтичен план. Понятие за модален тренинг и обучение по базисни концепти – практики, основани на доказателства

15. Консултиране на родителите, учителите и обкръжението на ученика с обучителни трудности

Литература по темите:

Белон, К., А. Острик. (2004). Специализирани терапии на езика. Пътища към четенето (бюлетин). София, ЛЦР, 2004, №9

Йосифова, Р. (2010). Подходи за корекция на писмената реч. В: Пътища към четенето (бюл.), София, 2010, №1. (стр.1-15)

Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа едиатрия, 2009, № 8.(стр. 5-7)

Йосифова, Р. (2008). Личностови и фамилни предпоставки за обучителни трудности. В: Логопедия, III Национален конгрес на НСРБ, Балчик, 25-28 септември. София, 2008. (стр. 80-89)

Кремер, Ж-М. (2010). Нарушения на речта. Изд. ЛЦР, София.

Матанова, В. (2003). Психология на аномалното развитие. София, НЕМЕЗИДА, 2003.

Матанова, В. (2001). Дислексия. София, Софи-Р, 2001.

Тодорова, Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част I. София, ЛЦР, 2005.

Якимова, Р. (2004, 2009). Нарушения на писмената реч, част I: Нарушения на писането. Практическо ръководство за корекция, С., 2004, 2009.

Якимова, Р. (2004, 2009). Нарушения на писмената реч, част II: Нарушения на четенето. Практическо ръководство за корекция, С., 2004, 2009.

Якимова, Р., К. Тодорова. (2006). Дислексия: Терминологичен речник. В: Пътища към четенето, (бюл.), София, 2006, №2 (стр. 7-30)

Якимова, Р. (2004). Преходът от устна към писмена реч, Пътища към четенето, (бюл.), София, 2004, №6 (стр. 1-34)

Якимова, Р. (2003). Овладяване на правописа - когнитивен или социален проблем, в: Равен шанс за образование и социална интеграция: Деца със специални образователни потребности (сб.), Пловдив, 2003. стр.

Христова, Е. (2004). Диференциация на дисграфия и дисортография. Пътища към четенето (бюлетин). София, ЛЦР, 2004, №5.

Bellone, Chr. (2003). Dyslexies & Dysorthographies : Connaissances de base theoriques et pratiques d’hier a aujourd’hui et demain, Ortho-ed, 2003.

Mazeau, M. (2000). Deficits visuo-spatiaux et dyspraxies de l'enfant : du trouble a la reeducation, Masson, 2000.

Средства за оценяване:

курсова работа, реферат, казус