LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм

Анотация:

• Курсът представя традиционните и основни методи и идеи за развитие на вербалната комуникация, езиковата и говорната онтогенеза. Курсът кратко обобщава основните теми в областта на фонетиката и фонологията на българския език и дава уводни знания за влиянието на билингвизма върху езиковото развитие на децата.

• Курсът има за цел да запознае студентите с основните подходи в традиционата логопедия за интерпретация на езиковото и говорното развитие в детска възраст.

• Да стимулира интерес към спорните въпроси относно психологическите и лингвистичните процеси свързани с овладяването на фонетиката и фонологията на българския език. Да стимулира интерес към онтогенетични изследвания в разглежданите области.

• Да запознае студентите с основни подходи за определяне на говорното и езиковото развитие на децата.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-основната терминология и методология в областта на логопедията, по отношение на говорната и езиковата онтогенеза.

• Психологическите, лингвистичните и социалните фактори, които влияят върху говорното и езиковото развитие на децата.

• Фонетиката и фонологията на българския език.

2) могат:

• Да боравят с основните понятия в областта на говорната и езикова онтогенеза.

• Да се ориентират чрез практически анализ за говорното и езиково развитие на деца в различна възраст.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Комуникация – характеристика, видове, функции. Модели на комуникацията.

2. Вербална комуникация. Основни понятия – език, реч, говор, артикулация, фонеми.

3. Структура на езика – области на езиково функциониране. Лингвистични, паралингвистични, металингвистични средства за общуване.

4. Биологични основи на езика.

5. Фонемна система на българския книжовен език. Артикулационен и функционален аспект на говорните звукове.

6. Фонетика и фонология на българския език.

7. Фонологична онтогенеза. Фонология и артикулация.

8. Нарушения на правоговорните правила във фонологията, морфологията, синтаксиса и лексиката на българския език.

9. Развитие на комуникативни умения в ранното детство – ранна интеракция дете-възрастен, перцепция и продукция на звукове в довербалния стадий.

10. Звукова онтогенеза и фонологично езиково развитие.

11. Практически анализ – определяне на говорното и езиковото развитие до 1;0 год. възраст.

12. Практически анализ – определяне на говорното и езиковото развитие на детето до 2;0 год. възраст.

13. Практически анализ – определяне на говорното и езиковото развитие на детето до 3;0 год. възраст.

14. Практически анализ – определяне на говорното и езиковото развитие на детето до 4;0 год. възраст.

15. Практически анализ – определяне на говорното и езиковото развитие на детето до 5;0 год. възраст.

Литература по темите:

1. Бъчварова Б., Б. Георгиев, Вл. Игнатов (2006). Езикова култура. С., Изд. на НБУ

2. Крайг Г. (2001). Психология развития. СП, Питер.

3. Тилков Д., Бояджиев Т. (1990). Българска фонетика. С., Наука и изкуство

4. Gleason J. (2002). The Development of Language. Merill Publishing Company

5. Haynes W., B. Shulman (2001). Communication development. Williams & Wilkins

6. Kaderavek, J.N. (2011). Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Intervention, Allyn & Bacon.

7. Leonard L. (2000). Children with Specific Language Impairment, MIT Press.

8. Levy Y., J. Schaffer (2002). Language Competence Across Populations: Toward a Definition of Specific Language Impairment, Psychology Press.

9. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

10. Williams, A.L. McLeod, S. & McCauley, R.J.(2010). Interventions for Speech Sound Disorders in Children. Paul H. Brookes Publishing Co.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50%