LOGB501 Оториноларингология

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с най-често срещаните детски болести, особено в спектъра на заболяванията, които могат да предизвикат комуникативни нарушения или са свързани с проявите на комуникативните нарушения и тяхната терапия. Акцент се поставя на заболяванията горните дихателни пътища, гласопроизвеждащите органи, дихателната система, неврологичните заболявания и възпалителните заболявания, както и на ортодонтските аномалии, свързани с артикулаторни нарушения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

 ..... .....  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Проявите на някои основни заболявания в детска възраст

" Отношението на някои детски заболявания към появата и терапията на комуникативните нарушения

2) могат:

o Да участват в екип в частта оценка на комуникативните нарушения при деца със соматични или ортодонтски проблеми


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Особености на детето като боледуващ, интервю, преглед, анамнеза.

2. Методи за диагностика в детските болести.

3. Заболявания на горните дихателни пътища.

4. Възпалителни болести на ГДП, методи за дигностика и клинична картина.

5. Белодробни болести, изследване.

6. УНГ болести, методи на изследване.

7. Болести на носа и отношение към общото развитие.

8. Болести на ухото, развитие, прогноза.

9. Ендокринни заболявания, прояви и отношение към общото развитие.

10. Болести на храносмилателната система.

11. Инфекциозни болести, изследване, терапия.

12. Ортопедични заболявания и отношението им към общото развитие.

13. Ортонтски аномалии и отношението им към комуникативните нарушения.

14. Методи на изследване в ортодонтията.

15. Терапия на ортодонтските аномалии.

Литература по темите:

1. Генев, Е. в "Педиатрия", под ред. на Ш. Ниньо, 1993

2. Зомер, Г. Детски болести, СофтПрес, 2007

3. Мутафчиев, В., В. Крумова, В. Йорданов, Учебник по ортодонтия за общопрактикуващия стоматолог, 2003

4. Пачев, Х., Педиатрия в стоматологията, 2004

5. Ниньо, Ш., М. Радев, Е. Генев, С. Йочев - "Детски и инфекциозни болести", 1987

6. Стоянова, А., Д. Грозева, Е. Генев, Е. Караханян, Л. Чолакова, М. Клинканова, М. Печилкова, М. Бошева, Н. Калева, Т. Шмилев в: "Педиатрия" (учебник за студенти по медицина) под ред. на Д. Бобев и Е. Генев, 3 изд. (1997, 1999, 2001)

Средства за оценяване:

Курсов проект 50%

Казус 50%