LOGB500 Биологични основи на говора и езика

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с невробилогичните основи на говора и езика и нарушенията в аспекта на билогичната етиология, като причина за появата на комуникативни нарушения. Разглеждат се анатомичните модели на произвеждане на говора и биологичните механизми на развитие на езиковите функции, както и структурните увреди, които ще причинят нарушенията в говора и езика – развитийни и придобити.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Биологичните механизми на говора

Биологичните механизми на перцепцията и продукцията на говора

2) могат:

Да разпознават нарушенията в зависимост от структурната увреда


Предварителни изисквания:
анатомия и физиология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Биологични основи на говора – анатомични структури, симптоми и синдроми на нарушения.

2. Праксис и диспраксии, развитийни нарушения на праксиса.

3. Апраксии, придобити нарушения на говорния прексис, симптоми и синдроми.

4. Моторни говорни нарушения при неврологични увреди.

5. Моторни говорни нарушения при структурни увреди на говорния апарат

6. Хемисфериална латерализация, теории, модели.

7. Нарушения на хемисфериалната латерализация

8. Мозъчни структури и езикова реализация.

9. Теории за придобиване на езика в детска възраст

10. Модели на нарушения на езиковата перцепция и мозъчни структури.

11. Модели на нарушения на езиковата продукция и мозъчни структури

12. Мозъчни структури и реализация на писмената реч.

13. Модели на развитийни нарушения на писмената реч.

14. Модели на придобити нарушения на писмената реч.

15. Методи за изследване на говора и езика

Литература по темите:

1. Ачкова, М., Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Мавлов, Л., Фундаментална неврология, изд.Б.С. София,2000

4. Матанова В., Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р., 2003

5. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

6. Пирьова, Б. Биологична психология, Веда-Словена, 2000

7. Писева, Д., Психиатрия, София: Арсо, 2005

8. Ридли, М. Геномът – автобиография на един биологичен вид в 23 глави, Сиела, 2002

9. Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

10. Уилбър, К., Интегрална психология: Съзнание, дух, психология, терапия / Кен Уилбър; Прев. от англ. език Иван Мурджев; Ред. Людмила Андреева, София: Дилок, 2005

11. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

12. Ценова, Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009.

13. Шулц, Д., История на модерната психология / Дуейн Шулц, Сидни Шулц; Прев. от англ. език Людмила Андреева, София: Наука и изкуство, 2006

14. Ogden, J., Health psychology: a textbook / Jane Ogden, Maidenhead: Open University Press, 2004

15. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000

16. Raeff, C., Benson, J., Social and cognitive development in the context of individual, social, and cultural processes, London: Routledge, New York: 2003

Средства за оценяване:

курсова работа

тест