PSYB703 Неврогенетика

Анотация:

" Да въведе студентите в областта на неврогенетиката, да ги запознае какво представляват наследствените структури и наследствената информация, молекулярно-генетичните методи, приложението на молекулярната генетика при изследването на когнитивните функции, темперамента, сложните поведенчески черти в норма и в патология; да интегрира подходите на психологията и невронауките с тези на молекулярната биология и генетика.

" Да запознае студентите с актуалните научно-изследователски стратегии и да създаде мотивация и умения за осъществяване на изследователска дейност в областта на неврогенетиката.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
" Структура и функция на мозъка

" Невропсихология

" Психология

" НевробиологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

2. Основни теми /по занятия/.

" Наследствени структури. Човешка геномна ДНК. Наследствена информация. Съвременни представи за еукариотния ген. Извънядрена ДНК, митохондриални гени. Човешкият геном - автобиографична книга за историята и развитието на човека. Човешкият геном - автобиографична книга за историята и развитието на човека. 2 ч.

" Родословна генетика. Родословно дърво - принципи и техника за построяването му. Типове унаследяване при човека - критерии за диагностика. Геномен импринтинг при неврологични заболявания. 2 ч.

" Молекулярно-генетични методи. Етапи на генното клониране. 2 ч.

o Семинар № 1 върху първите 3 теми - 2 уч. ч.

" Генетика и невро- и психопатология:

o Генетика на моногенните неврологични заболявания

o Генетика на полигенните заболявания: афективните разстройства, шизофрения, деменции, епилепсия - 2 уч. ч.

o Семинар № 2 - 2 уч.ч.

" Генетика на когнитивните нарушения. Генетични проучвания на паметовите и обучителните процеси. Генетика на интелигентността. Генетични фактори, обуславящи възникването на езикови и речеви нарушения.. Генетична детерминираност на дизлексиите и хиперактивното разстройство. Генетика на аутизма. Епистаза и генетика на сложните черти. 2 уч. ч.

" Поведенческа генетика, геномика и личност. Асоцииране на личностови черти със специфични гени. Взаимодействия на гените. Генетика и темперамент. Откриването на гени, влияещи върху емоционалността. Генетика на пола и половите нарушения. Генетични рискове за зависимост от алкохол, тютюн и наркотици. 2 уч. ч.

" Перспективи в развитието на поведенческата генетика. Ролята на молекулярната генетика в постгеномната ера при идентифициране на сложни поведенчески черти. Взаимодействия и корелации на генотиповете и околната среда. Генетичното влияние върху начина на живот и най-честите заболявания на зрялата възраст. Генетика и съдба. 2 уч. ч.

o Семинар № 3 - 2 уч. ч.

" Генетика на стареенето, смъртта и безсмъртието. 2 уч. ч.

" Генетична епидемиология на някои нервни и психични заболявания. 2 уч. ч.

o Семинар № 4 - 2 уч. ч.

" Медико-генетична консултация - организация, принципи и задачи. Профилактика на наследствените неврологични заболявания - дородова диагностика, генетичен скрининг, лечение. Генното инжинерство и перспективите на генната терапия и профилактика. Решаването на научните, философските и етичните проблеми. Поведенческа геномика и поведенческа биоинформатика. 2 уч. ч.

o Семинар № 5 - 2 уч. ч.

Литература по темите:

Медицинска генетика, учебник за студенти, 1999

Behavioral Genetics in the Postgenomic Era. Published by American Psychological Association, 2002, www.ara.org