SODB715 Семейно интервю и оценка: събиране на информацията

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост и има за цел да въведе основни принципи на семейното интервю и използването му за оценка на семейните отношения и проблемите на отделните семейни членове.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще знаят:

- основни принципи на провеждане на семейното интервю

- видове въпроси и динамика на провеждане

Ще умеят:

- да провеждат семейно интервю

- да правят оценка въз основа на семейното интервю
Предварителни изисквания:
Знания за отношения в семейството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Оценка на семейните отношения - клинична скала GARF

2. Интервю за оценка по клиничната скала

3. Събиране на информация и оценка на нивото на привързаност/грижа в семейството

4. Събиране на информация и оценка за комуникацията в семейството.

5. Събиране на информация и оценка за родителски капацитет.

6. Наблюдение на семейството и оценка на граници, свързаност и йерархия.

7. Въвличане на всички семейни членове в интервюто.

8. Интервюиране и хипотеза

9. Видове въпроси в семейното интервю

10. Свързване със семейните членове и неутралност

11. Провеждане на семейно интервю - упражнения чрез ролева игра.

Литература по темите:

Boscolo L, Cecchin G., Hoffman L., Penn P. Milan systemic family therapy, Basic Books, 1987

• Cecchin G. (1987) Hypothesizing, circularity and neutrality revisited: an invitation to curiosity, Family Process, 26, Issue 405-413

• Jones E. (1993) Family Systems Therapy: developments in the Milan-systemic therapies, NY: John Wiley

• Minuchin S., Fishman H. (1979) Family Therapy Techniques, Jason Aronson.

• Selvini-Palazzoli M., Boscolo L., Cechin G., Prata G. (1980) Hypothesizing – circularity – neutrality, Fam. Proc. 19, 73 – 85

Средства за оценяване:

Т1 - присъствие и участие

Т2 - провеждане на семейно интервю и анализ на информацията