SODB540 Практика: Социалната служба в контекста на социалните политики

Анотация:

Този курс е основан на семинари и практическа работа по случаи и има за цел да въведе студентите в ролята на критично мислещи професионалисти па въпросите на психично-здравната политика, социалната оценка на случая, да познават и разбират процесите в социалната/медицинската/рехабилитационната служба и да развият умения да сътрудничат помежду си в процеса на усвояване на това знание.

Курсът има 3 модула:

Социалното законодателство: психично-здравната политика. Този модул предлага възможност на студентите да работят с конкретни текстове, които представят социалната политика на България и да ги подлагат на критичен анализ.

Теория и практика на социалната оценка на случая. Модулът е основан на работа по казуси и представя практиката на оценка на клиничния случай.

Наблюдение на социалната/медицинската/рехабилитационната служба. Този модул се базира на метода на наблюдението и критичния анализ и запознава студентите с динамиката на процесите в различни типове социални, здравни и рехабилитационни служби.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
доц. Златка Михова  д-р
доц. Румен Петров  д-р
гл. ас. Светлозар Василев  д-р
ас. Майя Младенова  
проф. Софка Матеева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

В хода на курса студентите ще развият познания за основните документи в областта на социалната политика и ще познават методите за проучване и критика на тези политики.

Ще познават типа служби и проблемите в тях, които произтичат от описаните социални политики.

2) могат:

В края на курса студентите ще:

Развият чувствителност към проблемите в социалните политики и ще се научат да свързват трудностите във функционирането на ниво служба с конкретните последици от държавните и местни политики.

Ще могат да изградят адекватна оценка на клиничния случай с оглед възможността за осигуряване на конкретни програми от грижи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са преминали през курсовете SODB 500 Социалното законодателство – I част: принципи, SODB 502 Клинично интервю и оценка - I част: характер на процеса, SODB 501 Работа по случая - I част: клинична оценка, SODB 701 Работа по случая 2 част: оценка на семейство, SODB 505 Програми от грижи в клиничната социална работа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Модул 1

1 Социалните политики: принципи и ценности

2 Социалното законодателство: политиката на деинституционализация.

3 Социалното законодателство: социални политики за клиенти от малцинствени групи

4 Социална политика и стареене на населението

5 Социалното законодателство: психично-здравната политика.

Модул 2

1 Провеждане на интервю за оценка на случая.

Практическо занимание

2 Организиране на информацията за историята на проблема.

Модул 3

1 Наблюдение на психично-здравна служба

2 Наблюдение на социална служба

3 Наблюдение на служба за психосоциална рехабилитация

Литература по темите:

Социални услуги - Приложение към Закона за социално подпомагане.

Методика за социалната услуга "Център за обществена подкрепа"

Armstrong D. Ed.(1997) The workplace within. Routledge.

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Анализ на социална услуга