CELB250 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Практиката по курса се провежда в собствена лабораторна база – УПИЗ по Биология.

Стажът се състои от 3 модула:

1. Стаж по Микробиология – 30 ч.

2. Стаж по Биохимия – 30 ч.

3. Стаж по Репродуктивна биология – 30 ч.

По време на стажа студентите ще усвоят основни лабораторни методи по микробиология, биохимия, репродуктивна биология и ембриология.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
гл. ас. Пламен Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите ще могат да боравят с основните методи от микробиологията, биохимията и репродуктивната биология в експериментална лабораторна среда.


Предварителни изисквания:
Подготовка от аудиторни курсове по Микробиология, Биохимия и Репродуктивна биология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Модул Микробиология

1. Устройство на микробиологична лаборатория, правила и работа с микроорганизми. Основни правила по безопасност и изисквания, хигиена на труда в микробиологичната лаборатория. Светлинен микроскоп. Устройство и работа с микроскопа.

2. Сравнителен анализ на прокариотна и еукариотна клетка. Микроскопски методи за изучаване морфологията на микробната клетка - наблюдаване на препарати - свеж покривен препарат на Saccharomyces cerevisiae, трайни препарати на Lactobacillus bulgaricus, на Грам (-) Escherichia coli и Грам (+) Bacillus subtilis.

3. Хранителни среди използвани в микробиологичната практика. Приготвяне и стерилизация на МПА (месопептонен агар) и МПБ (месопептонен бульон). Разливане и проверка за стерилност. Изследване на антимикробна активност на тест микроорганизъм Грам (-) Escherichia coli върху петрита с МПА към следните антибиотици: erytromicin, ampicillin, penicillin, tetracycline.

4. Отчитане на антибиотикограмата с тест микроорганизъм Грам (-). Разливане на хранителни среди (МПА и МПБ) в епруветки и петрита. Посевки и пресевки. Изготвяне на антибиотикограма към следните антибиотици: erytromicin, ampicillin, penicillin, tetracycline с тест микроорганизъм Грам (+) Bacillus subtilis върху петрита с МПА.

5. Отчитане на антибиотикограмата с тест микроорганизъм Грам (+) Bacillus subtilis. Изследване микрофлората на проби от устната кухина и пръстови отпечатъци върху петрита с хранителна среда МПА. Култивиране при оптимална температура за развитие на микроорганизмите.

6. Изолиране на единични колонии. Посяване върху епруветки и петрита. Култивиране на аеробни и анаеробни микроорганизми. Приготвяне на свеж покривен препарат и препарат висяща капка за наблюдаване на форма, големина и подвижност на изолираните щамове.

7. Сложни методи за оцветяване за наблюдаване структурата на микробната клетка. Оцветяване по Грам на неизвестен микроорганизъм.

8. Оцветяване на включения - волотинови зрънца в препарати на Lactobacillus bulgaricus оцветени с матиленаблау по Льофлер.

9. Наблюдаване структурата на микробната клетка. Прост метод на оцветяване с матилаблау по Льофлер и карболфуксин по Цил.

10. Методи за изолиране на чисти култури - метод на пределните разреждания и метод на Дригалски

11. Кръговрат на въглерода в бактериалната клетка. Млечно-кисела ферментация.

12. Кръговрат на въглерода в бактериалната клетка. Алкохолна херментация.

13. Микробиологичен анализ на почва.

14. Микробиологичен анализ на вода и въздух

15. Защита на стажа

Модул Биохимия

1. 1. Разтвори.

1.1. Изразяване на концентрацията.

1.2. Вода и водни разтвори.

1.2.1. Стандарни разтвори и разреждания

1.2.2. Буферни разтвори

2. Спектроскопски методи и биохимични изследвания.

2.1. Абсорбционна спектроскопия

2.2. Флуоресцентна спектроскопия

2.3. Кръгов дихроизъм

2. 3. Електрофоретични методи

3.1 Принципи на електрофорезата

3.2. Видове електрофореза

3.3. Типове зонална електрофореза

3.3.1. Хартиена електрофореза

3.3.2. Гелна електрофореза

3.3.2.1. Агарозна електрофореза

3.4. Примери за приложение на агарозната електрофореза:

3.4.1 Фракциониране на нуклеинови киселини

3.4.2. Количествен анализ на нуклеинови киселини

3. 4.Седиментационни методи

4.1. Центрофуги и ротори

4.2. Приложение на седиментационните методи

4.2.1.Получаване на клетъчни ядра от черен дроб

4.2.2. Получаване на чернодробни митохондрии

4.2.3. Получаване на растителни хлоропласти

4. 4.2.4. Получаване на бактериални рибозоми

4.2.5. Получаване на суперспирална форма на плазмидна ДНК.

5. 5. Качествени и количествени методи за определяне на нискомолекулни биомолекули

5.1. Алфа аминокарбоксилови киселини

5.1.1. Качествени реакции

5.1.2. Количествени реакции

6. 5.2. Въглехидрати

5.2.1. Качествени реакции

5.2.2. Количествено определяне на някои съединения свързани с въглехидратния метаболизъм

7. 5.3. Витамини

5.3.1. Водоразтворими витамини

5.3.2. Мастноразтворими витамини

8. 5.4. Хормони

5.4.1. Хормони на щитовидната жлеза

5.4.2. Хормони на надбъбречната жлеза

9. 5.5. Липиди

5.5.1. Определяне на киселинно число

5.5.2. Определяне на йодно число

5.5.3. Количествени методи за определяне на липиди

10. 6. Количествени методи за определяне на белтък

6.1 Определяне азотното съдържание (метод на Kjeldahl)

6.2. Метод на Lowry

6.3. Метод на Bradford

11. 7. Нуклеинови киселини

7.1. По-важни физико-химични свойства на нуклеиновите киселини

7.1.1 Разтворимист във вода и водни разтвори

7.1.2. Оптични свойства на нуклеиновите киселини

7.2. Методи за количествено определяне на нуклеинови киселини

7.2.1. Определяне на нуклеинови киселини и техни компоненти по абсорбцията им в ултравиолетовата област.

7.2.2. Дифениламинов метод за определяне на ДНК

7.2.3. Орцилонов метод за определяне на РНК

12. 8. Методи за изследване на ензими

8.1. Определяне на ензимна активност

8.2. Активност на оксиредуктази

8.3. Активност на трансферази

8.4. Активност на хидролази

13. 9. Влияние на субстратната концентрация върху ензимната активност.

10. Определяне на кинетични параметри на избрани ензими

-алкохолдехидрогеназа

14. 11. Методи за изолиране и пречистване на ензими

11.1. Изолиране на ензими от растителни и животински суровини

11.2. Получаване на уреаза от соя

15. 12. Препаративни методи свърсани с нуклеиновите киселини

12.1. Получаване на ДНК от черен дроб

13. Препаративни методи свързани с въглехидратите

13.1. Получаване на лактаза (млечна захар) от мляко

14. Препаративни методи свързани с липидите

Защита на стажа

Модул Репродуктивна биология и ембриология

1. Микроскопско наблюдение на клетки в стадий метафаза на митоза

2. Микроскопско наблюдение на клетки в стадий метафаза на мейоза

3. Изготвяне на трайни микроскопски препарати от полови клетки на животински организми

4. Изготвяне на трайни микроскопски препарати от полови клетки на растителни организми

5. Гаметогенеза и строеж на половите клетки при водните животни

6. Оплождане при животните – външно и вътрешно оплождане

7. Eмбрионалното развитие – бластулация, гаструлация и органогенеза

8. Eмбрионално развитие на амфибии

9. Eмбрионално развитие на есетрови и костни риби

10. Eмбрионално развитие на бозайници

11. Ембрионално развитие при човека

12. Оплождане при растенията

13. Микроскопско наблюдение на полови клетки от растения

14. Развитие на гаметофит и спорофит

15. Защита на стажа

Литература по темите:

1. Ръководство за упражнения по Микробиология, В. Грудева и суъавт., 2006. Акад. Изд. „Св. Кл. Охридски“

2. Ръководство за упражнения по Биохимия. Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“.

3. Ръководство за упражнения по ембриология, Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“.

Средства за оценяване:

Практически изпит по :

1) Микробиология

2) Биохимия

3) Репродуктивна биология