CELB024 Физични и физикохимични методи в биологията

Анотация:

Физикохимията е точна природна наука на границата между химията и физиката. Изучава връзката между химичните и физичните процеси, или физичните основи на химията. Методът на физикохимията са точните физични измервания и математически апарат от висшата математика, чрез които се получава вярна представа за окръжаващия ни материален свят.

Физикохимията не се занимава с изучаването на явления извън материалния свят.

Студентите ще изучават един кратък курс по Физикохимия. Предвидено е той да разгледа съвременните представи за различните подходи във физикохимията, основите на термодинамиката и кинетиката и др.

Знанията и уменията, придобити в курса, до голяма степен определят възможностите за успешна работа на студентите през следващите семестри.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните проблеми и методи на изследване във физичните методи за анализ

- понятия, свързани с основни химични закони, теории и хипотези, описващи различните видове химични реакции и процеси;

- взаимовръзката между всички научни клонове на химичната наука и връзката с останалите природни науки;

- специализирана терминологии

2) могат:

- да използват натрупаните знания по физикохимия в професионалното си развитие и оформяне на критично отношение към глобалните проблеми на околната среда;

- да усвоят стратегия на активно участие в обучителния процес и промоциране на индивидуалните способности и творчество.

- умение за боравене с основна терминология в областта;

- умения за устно и писмено изразяване;

- умения за дискутиране по възложена тема;

- умения за боравене със специализирани текстове;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- знания по обща химия, математика и физика от средния курс на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Модул 1. Въведение

Тема 1. Физикохимия – предмет и особености. Подходи във физикохимията.

Тема 2. Химично равновесие. ЗДМ. Равновесна константа.

Модул 2. Термодинамика (ТД) и термохимия

Тема 3. Първи принцип на ТД. Вътрешна енергия. Енталпия.

Тема 4. Термохимия. Топлина на химичните реакции. Закон на Хес. Калориметрия.

Тема 5. Втори принцип на ТД. Ентропия.

Тема 6. Трети принцип на ТД. Влияние на външни параметри върху ТД.

Тест 1.

Модул 3. Химична кинетика

Тема 7. Скорост на хомогенни химични реакции.

Тема 8. Кинетика на хетерогенни химични реакции.

Модул 4. Агрегатно състояние на веществата

Тема 9. Газообразно състояние. Газове. Закони на идеалните газове.

Тема 10. Течно състояние. Разтвори на неелектролити. Дифузия. Осмоза.

Тема 11. Разтвори на електролити. Видове електролити. Теория на киселите и основите.

Тема 12. Твърдо състояние. Кристални системи. Кристални решетки. Йонни кристали.

Модул 5. Инструментални методи

Тема 13. Спектроскопски методи

Тема 14. Термични методи

Тема 15. Рентгенови методи

Тест 2.

Литература по темите:

Основна литература:

Учебни материали в Мудъл

Допълнителна литература:

1. Д. Дамянов, Физикохимия т. 1-ви, Изд-во СУБ -кл. Бургас, 1994,1999.

2. Е. Соколова, Физикохимия. I-ва част: Химична термодинамика, "Наука и изкуство", С., 1990

3. Е. Соколова, Химична термодинамика, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2001.

4. Е. Соколова, С. Райчева: Физикохимия, Техника, София, 1983.

5. Ръководство за упражнения по физикохимия и колоидна химия на СУ, Наука и изкуство, София, 1982, 1998.

Забележка! Посочената литература е препоръчителна, а не задължителна.

Средства за оценяване:

Оценяване

Текущо оценяване

T1 - Тест (от 2 до 6)

T2 - Реферат (от 2 до 6)

ТО - Крайна оценка от текущо оценяване (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 текущи оценки.

Оценяване от изпит

И1 - Тест (от 2 до 6)

И2 - Реферат (от 2 до 6)

ИО - Крайна оценка от изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 форми на оценяване на изпита.

Смесено оценяване

СмО - Крайна оценка от текущо оценяване и изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 1 текуща оценка и 1 оценка от изпит.

Окончателна оценка (за изпитния протокол)

ОкО - Оценка в изпитния протокол (от 2 до 6). Прехвърля се автоматично от предходна крайна оценка.