CELB014 Биохимия

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете метаболитни процеси, мембранните помпи и канали, гликолизата и глюконеогенезата, Цикъла на Лимонената киселина, окислителното фосфорилиране, биохимичните процеси през светлинната и тъмнинната фаза на фотосинтезата, метаболизма на гликогена, метаболизма на мастните киселини, бисинтезата на мембранните липиди и стероиди, разграждането на протеините и биосинтезата на аминокиселини и нуклеотиди. Ще бъде разгледан и въпроса за стратегиите при създаването на нови лекарствени средства.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Механизмите на основните анаболитни с и катаболитни процеси при растенията животните и човека

• Биосинтезата за основните градивни елементи на биополимерите

2) могат:

• Провеждат основни биохимични изследвания в лабораторни условия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат знания от курсовете по Биология, Органична химия, Анатомия и морфология на растенията, Човешкото тяло, Физиология на животните и човека.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предмет на Биохимията. Видове метаболитни процеси.

2 Гликолиза

3 Цъкъл на Лимонената киселина

4 Ензими. Кофактори на ензимите.

5 Ензими - класификация

6 Ензимна кинетика

7 Метаболизъм на мастните киселини. Бета-окисление

8 Окислително фосфорилиране.Дихателни вериги

9 Светлинна фаза на фотосинтезата. Тест

10 Тъмнинна фаза на фотосинтезата.

11 Разграждане на белтъци. Разграждане на аминокиселини

12 Разграждане на Нуклеинови киселини

13 Биосинтез на протеини

14 Биосинтез на стероиди

15 Създаване на нови лекарствени вещества

Литература по темите:

1. “Molecular Biology of the cell” Alberts B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. Walter, P. 4th ed. New York: Garland Science, 2002.

2. “Biochemistry” Stryer, L., Berg, J.L., Tymoczko, J.L., 5th ed., W.H.Freeman ed., 2002.

3. Обща биохимия, Тодор Николов, Университетско издателство”Св.Кл.Охридски”, 6-то преработено издание

Средства за оценяване:

1. Тестове - 2 бр.

2. Превод на научна статия от областта на биохимията от английски на български език и нейносто устно представяне

3. Участие в семинарите