CELB013 Репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Курсът е разделен на две части - репродуктивни процеси при отделните царства и обща ембриология. Той има за цел да запознае студентите с основните етапи на ранното ембрионално развитие при различните систематични групи. Разглежда се строежа на половите клетки и механизмите на външното и вътрешното оплождане. Особено внимание е отделено на ранните етапи на ембриогенезата - дробене, бластулация и гаструлация. Изяснява се произхода на ембрионалните листове и тяхната роля при формирането на тъканите. Посочват се различията в ембрионалното развитие на костните риби амфибиите, влечугите, птиците и бозайниците.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
гл. ас. Пламен Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: ранните етапи на ембрионалното развитие при различните групи животни

2) умения по:методите и начините за изследване на ранната ембриогенеза


Предварителни изисквания:
" Необходимо е студентите да имат познания и да боравят с понятия от основния гимназиален курс и да са завършили успешно курсовете от 1-ва и 2-ра година на обучението си.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в общата ембриология

2. Строеж на половите клетки

3. Овогенеза

4. Сперматогенеза

5. Оплождане - фази на процеса

6. Дробене - основни морфо-функционални характеристики

7. Бластулация -видове бластули

8. Тест

9. Гаструлация - видове и характерни особености

10. Органогенеза. Роля на ембрионалните листове

11. Индукционни процеси - основни характеристики

12. Ембрионално развитие на амфибии и костни риби

13. Ембрионално развитие на влечуги и птици

14. Ембрионално развитие на бозайници

15. Семинар

Литература по темите:

1/ С.Стефанов, Ембриология, "Наука и изкуство" ,1985.

2/ Human reproduction - списание на издателска група Nature

3/ Human reproductive biology, 4-th edition,R. Jones, K. Lopez, Elsevier, 2014.

Средства за оценяване:

1. Тестове - 2 бр.

2. Превод на научна статия в областта на репродуктивната биология и нейното сбито представяне (устно)

3. Участие в семинарите