BIOB008 Биоетика

Анотация:

Главната образователна цел на курса е да запознае студентите с основните проблеми на биоетиката (предимплантационна и преднатална генетчина диагностика, морален статус на човешките ембриони, изследвания върху човешки ембриони, прекъсване на бременността, трансплантация на органи, мозъчна смърт, евтаназия и пр.), една относително нова област на приложната етика. Не по-малко важна задача е да студентите да се научат да разпознават и разбират комплексната същност на нормативните (морални и правни) проблеми, породени от развитието на съвременната медицина. Не на последно място студентите трябва да бъдат запознати с различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" в какво се състои спецификата на биоетиката и какво е нейното отношение към етиката и медицината;

" кои са основните проблемни полета на биоетиката;

" кои са различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

2) могат:

" да разграничават и обясняват медицинските от етическите и правните аспекти на основните биоетически проблеми;

" да формулират и анализират основните аргументи по главните биоетически дилеми.


Предварителни изисквания:
Достатъчно е да са покрити общите изисквания за участие в програмите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е морал? Морални норми и тяхното обосноваване. Морален универсализъм. Морал и право - разлика между морални и правни норми. Етиката като наука за морала.

2. Що е биоетика? Мястото на биоетиката в системата на етическите поддисциплини. Отношение на биоетиката към медицината - дескриптивни и нормативни аспекти.

3. Религиозно и светско обосноваване на морала - следствия за биоетиката. Основни линии на аргументация в биоетиката - деонтология и утилитаризъм.

4. Началото на човешкия живот. Моралният статус на човешките ембриони. Понятията "личност" и "човешко достойнство" и дискусията за защитата на човешките ембриони.

5. Постижения на съвременната репродуктивна медицина. Има ли разлика между моралния статус на човешки ембриони, заченати по естествен път (in vivo), и този на ембриони, получени в резултат на изкуствено оплождане (in vitro). Дискусии за степента на правна защита на човешките ембриони.

6. Позволено ли е използването на човешки ембриони за целите на научни изследвания? Що е клониране? Терапевтично и репродуктивно клониране. Дискусии върху позволеността на терапевтичното клониране.

7. Проблемът за "селекцията" на човешки индивиди. Преднатална и предимплантационна генетична диагностика. Опасения и критики на сдруженията на хората с увреждания.

8. Морални проблеми, свързани с прекъсването на бременността - дискусии и законодателни решения.

9. Трансплантации на органи. Проблемът за донорството - живи и мъртви донори. Презумптивно съгласие или презумптивно несъгласие за донорство. Обосноваване на принципи на справедливо разпределение на органи за трансплантация.

10. Донорство и смърт. Медицински дефиниции на смъртта. Спорове около мозъчната смърт - индикатори и критерии.

11. Краят на човешкия живот. Кога едно заболяване се приема за неизлечимо? Поддържане живота и грижа за неизлечимо болните - морални проблеми. Икономически и морални съображение в организацията и практиката на палиативната медицина.

12. Понятие за евтаназия? Пасивна и активна евтаназия. Морални аргументи против допустимостта на евтаназията. Аргументи в полза на евтаназията. Има ли "право на собственост" върху собствения живот? Има ли право на "достойна смърт"?

13. Семинар: обсъждане на статията на Филипа Фут Проблемът за аборта и учението за двойния ефект.

14. Семинар: обсъждане на глава IV Възникналото и направеното от книгата на Юрген Хабермас Бъдещето на човешката природа.

15. Семинар: обсъждане на статията на Петер Слотердайк Правила за човешкия парк.

Литература по темите:

ЖИВКОВА, Х. Клонирането и трансплантацията, в: сп. Хигиена и здравеопазване, София 2000, бр. 4.

ЖИВКОВА, Х. Биомедицинска етика, София 2002.

ЖИВКОВА, Х. Клонирането, София 2002.

ЖИВКОВА, Х. Етични проблеми при генетичните изследвания и генната терапия на ембриона, в: сп. Социална медицина, София 2003, бр. 1.

КЪНЕВА, В. Медицинска практика и етика: грижата за умиращия и проблемът за евтаназията, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

КЮЛБЪР-РОС, Е. За смъртта и умирането, София, 1996.

ЛИСАЕВ, П. Медицинска деонтология и медицинско право, София 1996.

ЛИСАЕВ, П. Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта, Плевен, 1999.

ЛЮБЕ, В. Преднаталната и предимплантационна селекция след генен тест като проблем на дискриминацията, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

СЛОТЕРДАЙК, П. Правила за човешкия парк, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

ТОДОРОВ, Х. Биополитика и демократичен консенсус, в: сп. Демократически преглед, София 2003, кн. 51.

ТОДОРОВ, Х. Кога му е добре на магарето или за състоянието на биоетиката в Южна и Югоизточна Европа, в: сп. Християнство и култура, София 2004, кн.12.

ТОДОРОВ, Х. Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

ФУТ, Ф. Проблемът за аборта и учението за двойния ефект, в: Филипа Фут, Възраждането на добродетелта, София 1998.

ХАБЕРМАС, Ю. Бъдещето на човешката природа, Стара Загора, 2004, изд. Идея.

ХРИСТОВА, С. Моралният статус на човешкия ембрион, в: сп. Философски алтернативи, София, 1997, бр. 3.

ХРИСТОВА, С. Морал и изкуствена прокреация, в: сп. Философски алтернативи, София, 1997, бр. 6.

ХРИСТОВА, С. Биоетика, в: сп. Философски форум, София, 1998, бр. 1.

ХРИСТОВА, С. От Франкенщайн до Доли, София 1999.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тестове - 30%

Участие в семинари - 20%

Изготвяне на реферат - 50%

Семестриален изпит:

Писмен изпит - 70%

Устен изпит - 30%