NJRN520 Практика по журналистика І част

Анотация:

Практиката, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Практиката се провежда външни институции, агенции и т.н.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Институция и т.н в която се провежда практиката:

1. Участва в изготвянето на програмата за практиката.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на практиката и осигурява необходимите условия за работа по време на практиката.
Предварителни изисквания:
Департамент Масови комуникации:

1. Организира провеждането на практиката на студенти от бакалавърска програма Журналистика на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Преподавателят ръководи и контролира провеждането на практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практиката протича от две до четири седмици.

Литература по темите:

Студентите представят писмена разработка по зададената тема от преподавателя в обем от минимум 5 страници и служебна бележка от институцията, че са провели практика с продължителност 90 часа на ръководителя на практиката след неговото приключване.

Средства за оценяване:

Студентите защитават устно представената разработка пред преподавателя/ ръководител на практиката.