NJRN508 Интерактивни комуникации

Анотация:

Курсът е ориентиран към изучаване на характеристиките на интерактивната комуникации, електронна база данни за европейските дигитални медии, придобиване на общи познания за информационните мрежи в рамките на Европа.

Целите на курса са:

• Да се запознаят студентите с основните тенденциии в медийната, интерактивна комуникация

• Да придобият комуникационни умения за ефективно използване на интерактивните мрежи за генериране на идеи

• Студентите да получат знания и ориентация относно новите тенденции в развитието на i-медии и тяхната роля в обществото;

• Да се придобият умения за анализ на новите комуникационни реалности от мрежови тип.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) да знаят:

• основните модели на интерактивни комуникации и медии

• тенденциите за съвременни информационните, интерактивни платформи в медиитe

2) да могат:

• да анализират ефектите от интерактивни медии в Европейското публично пространство

• да подготвят информационни проекти


Предварителни изисквания:

•Базисни познания по комуникации;

•да имат компютърна и Интернет грамотност;

•да познават основните модели за изследване на медийни ситуации;

•да умеят да използват теоретичните си знания в практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Определение, характеристика и особености на интерактивните комуникации и медии. История на понятието, развитие на медийните комуникационни практики и тенденции за усъвършенстване.

2. Сфери на мрежовата комуникация и практически аспекти. Значение на комуникацията за разрешаване на проблеми.

3. Основни принципи на интерактивнита комуникацията и подходи за анализ на комуникационното състояние на съвременните организации.

4. Методика за анализ на комуникациионните модели-структура на Интернет комуникацията.

5. Дигитална, организационна комуникация- същност, дизайн, структури. Характеристика на формалните и неформалните информационни системи.

6. Подходи за управление на интерактивната комуникация. Структура на динамичния тип медийна система и характеристика на основните процеси.

7. Управление на знанието/knowledge management/ - информационни, технологични и социални измерения.

8. Комуникации и управление на знанието-особености при разрабтоване на медийни платформи в Европа.

9. Анализ на основните мрежови модели и особености на техните характеристики- Фолгер, Т.Б.Лий, Дж. Хандлер, Рейнголд, Фитцпатрик.

10. Управление на съдържанието на модерните медии/ методи, подходи, интерактивни техники/.

11. Онтологични медии и техните комуникационни характеристики- приложение в Европейската практика.

12. Социални медии, приложения и роля в съвременните общества. Предифиниране значението на аудиторията и медията.

13. Приложение на интерактивните медии в кризисни комуникации- V blogs, communication agents.

14. Интерактивни модели за вземане на решения в група-системи GroupWare.

15. Компютърна и интерактивна комуникация.

Литература по темите:

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив, 2011г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Кастелс Мануель. Информационная эпоха.Изд.Государственый университет.М,2000.

Попер Карл. Логика и рост научного знания. Москва, Прогрес 1993г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2005-2011, е-издания.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006;бр3/2004;бр.5/2002

www.melcrum.com;

www.iabc.com;

com.pbworks.com;

Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2005-2008.

Journal of computer mediated communications. Issued 2006-2009

Internet ресурси:

http://e-edu.nbu.bg;

http://www.europa.eu

www.brint.com/km/

knowledgemanagement.ittoolbox.com

http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/

Средства за оценяване:

Тестове-2;

Семинари-2;

Курсова задача-1;