NJRN507 Телевизия и видео

Анотация:

Историята и теорията на телевизията и видеото се разглеждат от три гледни точки – на масовите комуникации, на изкуствата и на култур - философията. Специфика, програма, аудитория, взаимоотношения с масовата култура, тенденции.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Методологически подходи към изучаване историята и теорията на телевизията и видеото.

2. Предистория и първи телевизионни проекти. Механична и електронна телевизия.

3. Основни етапи в развитието на телевизията. Структури на телевизионните организации.

4. Телевизията в системата на средствата за масова комуникация.

5. Телевизията в системата на изкуствата.

6. Специфика на телевизията.

7. Телевизионна програма.

8. Телевизионна аудитория.

9. Телевизията като процес.

10. История и теория на телевизията в България.

11. Предпоставки и историческо развитие на видеото като научно-техническо и културно постижение.

12. Видеото като средство за масова комуникация.

13. Видеото като изкуство.

14. Форми на видеоизразителност.

15. Телевизията и видеото в епохата на масовата култура.

Литература по темите:

1. Михайлов, В., Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации, С., НБУ, 1996.

2. Михайлов, В., Открита ли е телевизията? (Кратка история и теория на телевизионната комуникация), С., Рой Комюникейшън, 2003.