CSTB566 Практика по програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия

Анотация:

Практиката е свързана с курсовете CSTB527 Софтуерни технологии със C#, CSTB022 Упражнения и проект по графично документиране, CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика и CSTB529 Лабораторни занятия по компютърна периферия.

Получените от студентите задания могат да включват задачи с елементи от едно, две или три направления - програмиране, компютърно моделиране на тримерни обекти и компютърна периферия.

В края на практиката студентите представят завършен проект го защитават.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Ангел Ангелов  д-р
проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Йоана Минкова  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

• Да реализират самостоятелно проект на ниво близо до професионалното.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на CSTB527 Софтуерни технологии със C#, CSTB022 Упражнения и проект по графично документиране, CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика и CSTB529 Лабораторни занятия по компютърна периферия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план е представен в паспортите на свързаните с практиката курсове

Литература по темите:

Литературата е прадставена в паспортите на свързаните с практиката курсове

Средства за оценяване:

1. Практическа задача.

2. Устен изпит