CSTB529 Лабораторни занятия по компютърна периферия

Анотация:

В лабораторните занятия се придобиват практически умения за работа с периферни устройства, със софтуер за редактиране на цифров звук и цифрово видео. Осъществява се и детайлна разработка на зададена от преподавателя тема и нейното представяне в текстова и мултимедийна форма. Краен резултат от работата на студента в е създаването на завършен продукт със съответната документация. За целта студентите изпълняват последователно три подзадачи:

• Работейки самостоятелно със съответната специализирана литература, препоръчана от преподавателя, студентът разработва реферат по зададената тема и работна структура (логически връзки, последователност на изложението), за създаването на продукт, представящ съдържанието на реферата - оценя се съдържателната част, отразяваща знанията на студента по зададената тема. Изисква се печатно оформление на разработения реферат и работната схема;

• Създаване на сценарий на мултимедийната презентация на реферата.

• Създаване на продукт по разработената структура представящ зададената тема.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципа на действие на компютърни периферни устройства

• Структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедиините системи

2) могат:

• да използуват техническите устройства и системи и принадлежащата им периферия в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office и да са запознати с компютърните архитектури.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Контролери за въвеждане, обработка и извеждане на звукова информация. Цифров запис на звук от CD – работа с програмата CDex. Запис на звук с програмата SoundForge.

2.Редактиране на звук с програмата SoundForge – основни операции (отрязване, копиране, вмъкване и смесване). Функции за допълнителна обработка в SoundForge.

3.Функции за добавяне на звукови ефекти в SoundForge и тяхното използване. Компресия на звук – файлови формати. Компресия в MP3 формат и WMA формат със SoundForge.

4.Линеен и нелинеен видеомонтаж. Нелинеен видеомонтаж с програмата Adobe Premiere. Отваряне на нов проект. Основни операции. Добавяне на ефекти.

5.Добавяне на звук към видеофайла в Adobe Premiere. Добавяне на титри. Компресия на видео – формати и стандарти (M-JPEG, DV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, WMV).

6. Компресия на видео с програмата FlaskMPEG. Редактиране и преобразуване на компресирано видео с програмата VirtualDub.

Литература по темите:

1. Желев Г., Л. Димитров - Мултимедия с ToolBook, I и II части, Из-во “ЛиДик”, София, 2001 г..

2. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

3. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

4. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

5. Сачкова Е. - Касетни видеомагнетофони, Из-во “Техника”, 1988, С.;

6. Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

7. Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во“Mouse”, 1994, С.;

8. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

9. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

10.Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

11. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

12.Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

13.Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

14.Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Средства за оценяване:

Курсов проект - 100% (реферат - 50%, презентация - 50%)