CSTB527 Софтуерни технологии със С#

Анотация:

Целта на курса е запознаване на студентите със средата на MS Visual Studio 2010, принципите на обектно-ориентираното програмиране. На базата на множество примери да се дефинират основните елементи на езика C# - класове, структури, интерфейси, делегати, събития. Да се дадат необходимите познания за проектиране и създаване на компютърни игри на базата на платформата XNA

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните характеристики и особености на програмиране в среда на .Net Framework

• Характеристиките и елементите на езика C#

2) могат:

• Да работят в среда на MS Visual Studio 2010. Да създават, програмират и и проследяват изпълнението на програми, написани на C#. Имат готовност за работа с XNA Game Studio за създаване на компютърни игри.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Информатиката

• Синтеза на приложни алгоритми

• Основните структури в програмирането и информационните технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.Net Framework – основни понятия и компоненти. Visual Studio 2010 –работна среда. Програма на C#

Основи на езика C#. Пространство на имената. Примитивни типове данни Стойностни и референтни типове данни. Преобразуване на типове

Основни оператори – аритметични, логически и управляващи. Оператори за вход/изход. Просто конзолно приложение

Цикли, оператори за цикли. Масиви – видове : едномерни, многомерни, назъбени; деклариране и инициализация.

Методи. Модификатори за достъп. Формални и фактически (аргументи) параметри. Обмен. Overriding и Overloading

Обекти и класове. Атрибути и поведение на класове – полета данни, свойства, методи, събития. Конструктори

Символни низове. Класове за работа със стрингове. Колекции

Създаване на Windows Form приложение. Работа с контроли. Главно и контекстно меню. MDI приложения. Добавяне на контроли и промяна на свойствата им по време на изпълнение (run time)

Принципи на ООП – наследяване, абстракция, капсулация, полиморфизъм. Шаблони за дизайн

Интерфейси. Множествено наследяване. Вградени интерфейси. Сериализация. – същност и видове.

Делегати и събития. Генериране и обработка на събития

Изключения. Прихващане и обработка на изключения

Вход/Изход в C#. Потоци. Работа с файлове. Диалози за работа с файлове

Рисуване в Windows Form. Класове Graphics, Brush, Pen. Работа с печат и изображения

Работа с бази данни – технология ADO.Net

Литература по темите:

Albahari, J., & Albahari, B. (2012). C# 5.0 in a Nutshell. O’Reilly Media.

Richter, J. (2010). CLR via С#, Third Edition. Microsoft Press.

Skeet, J. (2011). C# in Depth. Manning Publication, Co.

Watson, K., & Nagel, C. (2011). Beginning Visual C# 2010. Wiley Publishing, Inc.

Наков, С., & Колев, В. (2011). Въведение в програмирането на C#. София: Телерик.

Средства за оценяване:

2 теста