CSTB617 Принципи на цифровата фотография

Анотация:

Цел на курса е запознаването с основите на цифровия фотографски процес и техниката за осъществяването му. Студентите се запознават с етапите на формиране на изображението, оптичните елементи – обективи, филтри, стабилизатори; оптико-електронните преобразуватели и запомнящите среди. Придобиват знания за определяне на основните параметри – експозиция, диафрагма, използване на допълнително осветление,баланс на бялото и др.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните термини и елементи на цифровата фотография – оптични елементи, оптико-електронни преобразуватели, среди за запис и съхранение. Разполагат с критерии за оценка на цифровите камери и техните основни модули и на фотографиите. Запознати са с основните принципи на кадриране, избор на осветеност, експозиция при цифровата фотография. Придобили са умения за настройката на цифрови камери

• Основните средства на Adobe Camera Raw за предварителна обработка на изображения

• Какво представлява динамичния диапазон на едно изображение и какви са начините за получаване на HDRI

2) могат:

• Да избират апаратните средства за решаване на дадена фотографска задача, да определят оптималните условия за реализацията й, да настройват ръчно цифровите апарати, да съхраняват фотографиите в необходимия формат с цел по-нататъшна цифрова обработка

• Да обработват изображения в Adobe Camera Raw

• Да приготвят изходния материал и да получават HDRI на базата на съществуващи програмни продукти


Предварителни изисквания:
• Начални познания по геометрична оптика и електромагнетизъм (гимназиален курс)

• Базови познания по Adobe Photoshop CS5Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение във фотографията. Кратка история на фотографията. Сравнение между традиционната (лентова) и цифровите фотографии. Разрешение на фотокамерата, монитора, принтера.

Светлина.Характеристики на светлината. Спектър.Цветни режими(системи)- RGB, CMYK, Lab

Разпространение на светлината. Отражение и пречупване. Закон на Снелиус. Загуби на светлина в оптичните системи. Просветлена оптика

Принцип на действие и устройство на цифровата камера (ЦК). Обектив – фокусно разстояние, светосила. Несменяеми и сменяеми обективи. Изменение мащаба на изображението, светосила и качество на обектива. Аберации

Датчик на изображението.Типове и принцип на действие. Светочувствителност по стандарта ISO.Физически размери на датчика на изображение и на пикселите. Квантоване и разрядност на цветовете. Динамичен диапазон.

Параметри на фотографския процес – експозиция, баланс на бялото, дълбочина на рязко изобразяваното пространство

Визьор и екран с течен кристал. Затвор. Стабилизация на изображението – видове. Системи за автофокусировка. Експонометри

Кадриране, значение на кадрирането. Точка на снимането. Линейна, въздушна и тонална перспективи. Композиция. Динамична композиция. Цялостност и уравновесеност на композицията

Запазване на изображенията. Носители на цифровата информация. Формати на файловете за съхранение на изображенията. Метаданни – EXIF. Запознаване и работа с Adobe Bridge

Adobe Camera Raw I ч.– средства за промяна и корекция на параметрите на фотографския процес

Adobe Camera Raw II ч. – средства за промяна и корекция на параметрите на фотографския процес

Adobe Camera Raw – средства за обработка на изображения

7 етапна система за обработка на изображения в Adobe Camera Raw

HDRI – същност и подготовка на фотографския материал. Получаване на изображения с разширен динамичен диапазон

Работа със Smart обекти.

Литература по темите:

1. Bush, D. (2003). Digital Photography and Imaging. Coriolis.

2. EISMANN, K., & DUGGAN, S. (2005). Digital Photography, 2nd Edition. BERKLEY, CALIFORNIA: PEACHPIT PRESS.

3. Freeman, J. (2003). Photography. The new complete guide to taking photographs. Collins & Brown Limited.

4. Frost, L. (2002). The Question and Answer Guide to Photo Techniques. A David & Charles Book.

5. Frost, L. (2003). The Creative Photography Handbook. A sourcebook of techniques and ideas. A DAVID & CHARLES BOOK.

6. Frost, L. (2004). The Complete Guide to Night and Low-Light . A David & Charles Book.

7. Frost, L. (2006). The A-Z of Creative Digital Photo Techniques . A David & Charles Book.

8. Georges, G., & Berman, L. (2003). 50 FAST DIGITAL CAMERA TECHNIQUES. New York: Wiley Publishing, Inc.

9. Hedgecoe, J. (2003). How to take great photographs. London: Collins & Brown Limited.

10. Hirsh, R. (2008). Light and Lens. Photography in the Digital Age. Oxford: Elsevier.

11. Kelby, S. (2009). Digital Photography, vol.3. Peachpit Press.

12. Marr, D. (2004). Beginner's Guide to Photographic lighting. Amherst Media, Inc.

13. Milburn, K., & Rockwell, R. (2002). Digital Photography Bible, 2nd Edition. New York: Wiley Publishing, Inc.

14. Reznick, R. (2004). Digital Photography. Acquisition and Processing Techniques. PR Design.

15. Sahlin, D. (2007). Digital Photography.Quick Steps, 2nd Edition. McGraw Hill.

16. Story, D. (2005). Digital Photography Hacks. 100 Industrial - Strength Tips & Tricks. O'Reilly.

17. Апенко, М., & Дубовик, А. (1982). Прикладная оптика. Москва: Наука.

18. Борн, М., & Вольф, Э.-М. (1970). Основы оптики. Москва: Наука.

19. Волосов, Д. (1978). Фотографическая оптика. Москва: Искусство.

20. Дыко, Л. (1977). Беседы о фотомастерстве. Москва: Исскуство.

21. Ландсберг, Г. (1976). Оптика. – учебное пособие для студентов. Москва.

22. Мураховский, В., & Симонович, С. (2006). Большая книга цифровой фотографии. Санкт Петербург: Питер.

Средства за оценяване:

два теста