CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия

Анотация:

В самостоятелната работа по компютърна периферия се разработват тестове за проверка на знанията върху тема от учебния материал в курс “Компютърна периферия”. Тестовете са три вида:

1. Входящ тест – Тест състоящ се от 20-30 въпроса тип true/false тест или тест от тип множествен избор (multiple-choice), които имат за цел преподавателя (и студента) да проверят какви и колко предврителни и нови знания са подготвени, което се осигурява с около 2/3 правилни отговора.

2. Обучителен – Задача на този тест е да установи нивото на знания върху елементите на всяка тема. Тестовете са от типа множествен избор (multiple-choice), където към всеки въпрос се прилагат няколко прогнозирани преди това отговора. Един от тях е верен, пълен и правилен, докато всеки от останалите е резултат от допускането на различна прогнозирана типична грешка. В зависимост от предвидената причина за допускането на грешката, се предоставя допълнителна информация, обясняваща особеностите свързани с допуснатата грешка. Тестът не служи за оценяване на знанията.

3. Финален тест. За разлика от предидущия, той трябва да даде възможност за по-вероятно и сравнително по-точно оценяване на обема, смислеността, обвързването, решението и други характеристики на усвояването на знания по конкретната тема. Този тест се състои от 30-тина въпроса от конструктивен тип: match - items tests (съпоставяне или съотнасяне), fill – in – the – blank object (запълване на празни полета в текст), definable arrange (конструиране) и др. Тези методи дават възможност достатъчно точно, с голяма степен на вероятност да се оцени правилността на въведените отговори, а от там и усвоените знания, но това зависи в не по-малка степен от коректността на поставянето на тестовите задачи.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципа на действие на компютърни периферни устройства

• Структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедиините системи

2) могат:

• да използуват техническите устройства и системи и принадлежащата им периферия в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office и да са запознати с компютърните архитектури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в интерактивните технологии. Класификация. Интерактивност. Области на приложение и перспективи. Функционални възможности на мултимедийните системи и технологии.

2. Звукови технически средства в мултимедийните системи. Специфични особености на звука, представяне в аналогов вид;

3. Представяне на звука в цифров вид. Цифров запис и възпроизвеждане на говор. Разпознаване на говор;

4. Основни звукови стандарти WAVЕ, MIDI, VOC. Контролери за въвеждане, обработка и извеждане на звукова информация: говор, музика и ефекти.

5. Аналогови и цифрови системи за озвучаване и ефекти;

6. Цифров звукозапис върху лентови DAT и дискови CD носители. Компресия на звук - формати и стандарти;

7. MP3 – формат. Принципи на запис, съхранение, обработка, техническо осигуряване и разпространение.

8. Технически средства за въвеждане, обработка и извеждане на видеоинформация. Аналогови камери. Видове развивки. ТВ стандарти;

9. Принципи на аналоговия запис на видео изображения. Видове касети, популярни професионални и полупрофесионални системи и архитектури;

10. ТВ монитори. Електроннолъчеви, газоразрядни, LCD и др. Видеопрожекционни устройства, видеоекрани, видеостени, пишещи проектори с LCD приставки, LCD-проектори, лазерни системи за визуализация и др.;

11. Цифрови камери и видео-касети. Формати, стандарти и методи;

12. Цифрови видеостандарти Quick Time, Video for Windows и др.

13. Компресия на видео - формати и стандарти - MPEG – 2,4,7;

14. Елементи и архитектура на мултимедийните системи. Компютърни архитектури: процесори, памети, интерфейс, шини;

15. Устройства за ръчно въвеждане на графична информация: 2-, и 3D - мишки, джойстик, таблет;

16. Устройства за въвеждане на графична и фотоинформация – скенери, цифрови фотоапарати ;

17. Устройства за извеждане на графична и фотоинформация: принтери, плотери;

18. Контролери за въвеждане и извеждане на аналогова и цифрова видеоинформация;

19. Дискови памети в мултимедийните технологии. Класификация. Перспективи. Магнитни запомнящи устройства;

20. Магнито-оптични дискове и устройства. Интерактивно видео с LazerVizion, CD Video;

21. Видове и особенности на CD. Digital Video Interaсtive, CDInteractive.

22. Видове и особенности на DVD. Приложения;

23. Основни конфигурации и проектиране на мултимедийните системи, ориентирано към създаване на професионални или полупрофесионални продукти и използуването им за индивидуално или масово приложение;

Литература по темите:

1. Желев Г., Л. Димитров - Мултимедия с ToolBook, I и II части, Из-во “ЛиДик”, София, 2001 г..

2. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

3. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

4. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

5. Сачкова Е. - Касетни видеомагнетофони, Из-во “Техника”, 1988, С.;

6. Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

7. Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во“Mouse”, 1994, С.;

8. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

9. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

10.Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

11. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

12.Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

13.Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

14.Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Средства за оценяване:

Входящ тест - 30%

Обучителни тестове - 40%

Финален тест - 30%