CSTB504 Компютърна периферия

Анотация:

• Основна задача на дисциплината e усвояване на фундаментални знания за разработване и използуване на интерактивно видео, мулти- и хипермедии и придобиване на познания за проектирането им, съобразявайки се с тяхното предназначение и архитектура, усвояване на cъвpeмeнните компютърни технологии и тяхната периферия.

• Формират ce основни понятия за структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедиините системи и начина на представяне на информацията чрез тях. Разглеждат ce принципите на структурния подход в мулти- и хипермедиините.

• Обръща се специално внимание за самостоятелно изграждане на мултимедийни архитектури и тяхната реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципа на действие на компютърни периферни устройства

• Структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедиините системи

2) могат:

• да използуват техническите устройства и системи и принадлежащата им периферия в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office и да са запознати с компютърните архитектури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в интерактивните технологии. Класификация. Интерактивност. Области на приложение и перспективи. Функционални възможности на мултимедийните системи и технологии.

2. Звукови технически средства в мултимедийните системи. Специфични особености на звука, представяне в аналогов вид;

3. Представяне на звука в цифров вид. Цифров запис и възпроизвеждане на говор. Разпознаване на говор;

4. Основни звукови стандарти WAVЕ, MIDI, VOC. Контролери за въвеждане, обработка и извеждане на звукова информация: говор, музика и ефекти.

5. Аналогови и цифрови системи за озвучаване и ефекти;

6. Цифров звукозапис върху лентови DAT и дискови CD носители. Компресия на звук - формати и стандарти;

7. MP3 – формат. Принципи на запис, съхранение, обработка, техническо осигуряване и разпространение.

8. Технически средства за въвеждане, обработка и извеждане на видеоинформация. Аналогови камери. Видове развивки. ТВ стандарти;

9. Принципи на аналоговия запис на видео изображения. Видове касети, популярни професионални и полупрофесионални системи и архитектури;

10. ТВ монитори. Електроннолъчеви, газоразрядни, LCD и др. Видеопрожекционни устройства, видеоекрани, видеостени, пишещи проектори с LCD приставки, LCD-проектори, лазерни системи за визуализация и др.;

11. Цифрови камери и видео-касети. Формати, стандарти и методи;

12. Цифрови видеостандарти Quick Time, Video for Windows и др.

13. Компресия на видео - формати и стандарти - MPEG – 2,4,7;

14. Елементи и архитектура на мултимедийните системи. Компютърни архитектури: процесори, памети, интерфейс, шини;

15. Устройства за ръчно въвеждане на графична информация: 2-, и 3D - мишки, джойстик, таблет;

16. Устройства за въвеждане на графична и фотоинформация – скенери, цифрови фотоапарати ;

17. Устройства за извеждане на графична и фотоинформация: принтери, плотери;

18. Контролери за въвеждане и извеждане на аналогова и цифрова видеоинформация;

19. Дискови памети в мултимедийните технологии. Класификация. Перспективи. Магнитни запомнящи устройства;

20. Магнито-оптични дискове и устройства. Интерактивно видео с LazerVizion, CD Video;

21. Видове и особенности на CD. Digital Video Interaсtive, CDInteractive.

22. Видове и особенности на DVD. Приложения;

23. Основни конфигурации и проектиране на мултимедийните системи, ориентирано към създаване на професионални или полупрофесионални продукти и използуването им за индивидуално или масово приложение;

Литература по темите:

1. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

2. Желев Г. Ж. - Приложение на Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Техника, София, 1988;

3. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

4. Желев Г. Ж. - Методика за създаване на видеофилми с компютърна графика и анимация, Из-во ТУ- София, 1992 С;

5. Мюлер А. - Мултимедия и компютри Из-во “Техника”1995,С.;

6. Сачкова Е. - Касетни видеомагнетофони, Из-во “Техника”, 1988, С.;

7. Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

8. Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во “Mouse”, 1994, С.;

9. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

10. Христов П., Карагьозов В. - Интернет за всеки, Из-во “Експрес”,1996, С.;

11. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997г.;

12. Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

13. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

14. Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

15. Nielsen J. - Multimedia And Hypertext, The Internet and Beyond, AP Profesional, London,1996.

16. Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

17. Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Средства за оценяване:

Два теста.