CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика

Анотация:

Задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Дават се необходимите сведения за основните видове геометрични модели, създаването и обработването им.

По време на практическите занятия се формират знания и умения за моделиране и визуализиране на сложни геометрични обекти с използване на съвременни програмни продукти (ACAD 2000) при решаване на конкретни задачи. В предвидения в курса проект се осъществява детайлна разработка на зададена от преподавателя тема и нейното представяне в текстова и визуална форма. Крайният резултат представлява завършен продукт със съответната документация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да разработват и оформят проекти за създаване на обекти със сложна геометрична форма по зададени размери или образец с използване на продукта ACAD 2000.

Студентите ще:

• Знаят основните принципи и методи на компютърната графика;

• Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и визуализация на сложни тримерни скелетни модели.
Предварителни изисквания:
Студентите да са овладели работата с продукта ACAD 2000 на двумерно ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лабораторно упражнение

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Създаване на двумерни обекти - линия, полилиния, паралелепипед, кръг, текст. Команди за тяхната обработка - изтриване, копиране, огледално копиране, размножаване, преместване, завъртане, мащабиране, удължаване и скъсяване на линии. Работа с Object Snap и режим Ortho.

2. Работа със слоеве.Оразмеряване. Превръщане на линии в полилинии.

3. Настройки на екрана за тримерно моделиране - ортогонални проекции. създаване на прости геометрични обекти.

4. Създаване на тримерни обекти от двумерни - работа с командите Extrude и Revolve.

5. Прилагане на командата Extrude на затворен двумерен обект по зададен път.

6. Булеви операции с тримерни обекти.

7. Прилагане на материали на обектите в сцената.

8. Визуализация, настройки за качествено изображение.

Литература по темите:

Основна:

1. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

2. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

3. Кет, У., А. Бикало, К. Мъри. Mastering 3DS Max 5, Изд. СофтПрес, София, 2003.

Допълнителна:

1. Farlin, G. Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1990.

2. Rogers, D. Mathematical Elements for Computer Graphics, Second Edition, McGraw-Hill 1990.

3. Glassner, A. (Ed.) An Introduction to Ray Tracing, Academic Press, 1989

4. Watt, A. Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics, Addison-Wesley, 1989.

5. Pokorney, C., C. Gerald. Computer Graphics: the Principles behind the Art and Science, Franklin, 1989.

8. Marshall, G. Computer Graphics, Prentice-Hall, 1987.

Средства за оценяване:

Курсов проект.

Документация на курсов проект.