HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики"

Анотация:

Семинарът съдържа теоретична част, която е свързана с характеристиките и особеностите на визуалния образ, исторически преглед на развитието на българското изкуство пред различните епохи, характеристика и специфика на историята, теорията на изкуството и критическата дейност, както и конкретните изисквания на описателните процедури по отношение на художественото произведение. На студентите се възлагат практически задачи свързани с изучаване на конкретен автор или художествена творба, както и посещения в музеи и галерии с оглед трупане на професионална практика. Семинарните занимания предвиждат участие и дебат от страна на студентите по очертаните теротетични проблеми и поставените практически задачи

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Семинарът дава възможност на студентите да придобият определен обем от знания свързани с основни образци на пластичната култура в България, както и възлови от гледна точка на нейната история автори и творци;

Студентите ще бъдат в състояние да идентифицират произведения на основни автори, да аргументират защитата на авторовата принадлежност, както и основна характеристики на творбата в исторически контекст. Да са в състояние да изразяват становища, правят анализи на художествени произведения, разглеждат критично теоретични възгледи изразявайки се в писмен вид.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за специализирани знания, тъй като семинарът е замислен като подкрепящ работата на студенти от различни специалности занимаващи се с визуалния образ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Визуалния образ; образ и текст; Лекция и дискусия - 2 ч.

2.Изобразителни системи в пластичните изкуства. Кратък преглед и характеристики;Лекция и дискусия - 2 ч.

3.Исторически преглед на развитието на пластичните изкуства в българия - периодизация; Лекция и дискусия - 2 ч.

4.Художествената творба като съдържание и структура; Лекция и дискусия - 2 ч.

5.Описание на художественото произведение. Критика, история и теория на изкуството; Лекция и дискусия - 2 ч.

6.Сравнителният анализ – възможности и характеристики; Лекция и дискусия - 2 ч.

Литература по темите:

Поредица: “Памятники мирового искусства”

1.Искусство Древного Востока, М., 1969

2.Искусство Егейского мира и Греции, М., 1970

3.Искусство Этрусков и Древного Рима, М., 1983

4.Искусство Италии ХIII - ХV века, М., 1987

5.Искусство Италии XVI века, М., 1975

6.Европейского искусство XVII - ого века, М., 1975

7.Европейского искусство XIX - ого века, М., 1975

Алпатов, М., История на изкуството - т.1 - 4, С., 1981 г.

Божков, Ат., Българската икона, С., 1984 г.

Буркхард Я., История на изкуството на Ренесанса в Италия, С. 2001

В.Я. Проп - Исторически корени на вълшебната приказка, С., 1994 г.

Винкелман Й., История на изкуството на древността, С., 1970

Венедиков И., Герасимов Т., Тракийското изкуство, С., 1973 г.

Д.Декс, Стили Мебели, Издательства Академии наук Венгрии, Будапест, 1979

Дворжак, М., История итальянского искусства епохи Возрождения, т.I - II, М., 1978

Джаджев, И., Основен курс по естетика, С., 1996 г.

Димитров, Д., История на изкуството, С., 1991 г.

Дмитриева, Н., Кратка историяа на изкуството – ч.1 и 2, С., 1980

К.Кларк, Цивилизацията, С., 1977 г.

Мавродинов, Н., Старобългарското изкуство, С., 1959 г.

Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С.,1986 г.

Уайт Л., Науката за културата, С., 1988 г.

Х.У.Джансън, А.Джансън – История на изкуството – т.1-4, С. 2006-2008 г.

Шапиро, М., Художник, общество, стил, С., 1993 г.

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН, С., т.I - 1980 г., т.II - 1987 г.

История на България, т.I - VII, БАН, 1980 - 1991 г.

Eduard Lucie-Smith, Art and Civilization, Harry N.Abrams, Inc.100 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10011

Dan Pedoe, Geometry and the Liberal Arts, Penguin Books, G.B.1980

Вебер, Макс, Протестантската етика и духа на капитализма. С., 1999 г.

В. Кандински. За духовното в изкуството. С., 1998.

Катрин Мийе, Съвременнотоизкуство във Франция. Превод А. Тодоров, С. Генова. Научен редактор И.Генова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. С. 1993

Следистории на изкуството, Съст. А. Ангелов и И. Генова. Изд. Сфрагида, С.

Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas - Charles Harrison (Editor), Dr Paul J. Wood (Editor) Blackwell Ed., L., N.Y.2010

H. H.Arnason - History of Modern Art Fifth ed., N.Y. 2010

Theodor Adorno and Max Horkheimer - The Culture Industry: Enlightenment as Mass-Deception (1944),

G. Hamilton. Painting and sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. 2nd Edition, 1978.

N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

Grove Dictionary of Art, 1996

Encyclopaedia Universalis, 1996

Средства за оценяване:

1. Практическа задача - 40 %;

2. Дискусии - 30 %;

3. Изготвяне на проект - 30 %