HACB546 Практика в музей и галерия - I част

Анотация:

Целта на практиката е да даде необходимите умения в реална работна среда.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да придобият реални умения за работа в музеи и галерии;

Студентите ще могат да използват придобитите умения при реализиране на собствени проекти и в работна среда.
Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програмата е вариативна и се изготвя в началото на семестъра според броя и интересите на студентите.

Литература по темите:

Бюлетин на ИКОМ;

Проблеми на изкуството;

Музейни каталози.

Средства за оценяване:

Разработка на проект;

Практическо участие в курса.