HACB012 Антично изкуство

Анотация:

В контекста на промените в общественото устройство и управление, религията, литературата и философията, се проследяват промените в художествения живот на древна Гърция и Рим: периоди, жанрове, стилове, техники, иконографски схеми, основни типове паметници, общи процеси и диференциращи белези. Упражняват се умения за описание, анализ и сравнение на паметници от различни епохи и стилове.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните периоди от развитието на античното изкуство

•Основни паметници на античното изкуство

•Основните характеристики на стиловете на античното изкуство от различните периоди

2) могат:

•Да разпознават паметниците на античното изкуство

•Да различават стилове в античното изкуство

.Да описват и характеризират на базово ниво основни паметници на античното изкуство

•Да работят с научна литература по темите на античното изкуство
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Периодизация на античното изкуство. Извори.

Древногръцко изкуство

2. Изкуството на Крито-микенска епоха.

3. Изкуството на тъмните векове. Геометричен и ориентализиращ стил в гръцкото изкуство.

4. Гръцката архаика

5. Преходът към класиката

6. Класическият идеал. Иконография и стил на гръцката класика.

• Големите ансамбли

• Пропорциите

• Пластиката

• Динамиката

7. Изкуството на елинизма

• Дифузията с Изтока

• Гърция и Етрурия

• Гърци и варвари (скити, траки, келти, Мала Азия)

Римско изкуство

8. Изкуството на ранния Рим и Римската република.

• Нововъведенията: архитектура и портретна скулптура.

9. Изкуството на ранната Римска империя.

• Изкуство и имперска идеология.

10. Изкуството в римските провинции.

• Изкуството във всекидневния живот.

11. Изкуството на късната Римска империя.

• Изкуството на прехода между две идеологии.

12. Семинари.

Литература по темите:

ОСНОВНА

Гомбрих, Eрнст. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Джансън, Х. У. История на изкуството : Т. 1. : [Античен свят] / Х. У. Джансън и Антъни Джансън; Прев. [от англ. език] Милена Иванова Published: София: Елементи, 2005 и следващите томове.

Бел, Джулиан. Огледалото на света. София, Рива, 2009.

Дмитриева, Нина. Кратка история на изкуствата. Очерци, част І-II. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Димитров, Димитър Г., История на изкуството. Учебник за НГДЕК.

Енциклопедия Larousse : Т. 6. : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев

Ривкин, Б. И. Антично изкуство (Малая история искусств), С., 1980.

Алпатов М. История на изкуството. Том І, С., 1974 г.

Cole, Bruce. Art of the Western World: From Ancient Greece to Post Modernism. Simon & Schuster, 1991.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Богданов, Б. История на Старогръцката култура. С., 1989.

Венедиков И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. С., 1973 г.

Гомбрих, Е. Изкуство и илюзия. С., 1988.

Иванова, М. Форма и композиция в античната архитектура: Гърция. С., 1978.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика в България. С., 1990.

Маразов, Ив., 2003, Художествени модели на древността. София.

Изкуството на древен Египет / Състав. Анелия Славова, Мария Арабаджиева София: Абагар Пъблишинг, 2003

Рехо, М. Атическа чернофигурна керамика в Националния археологически музей в Со-фия. С., 1992.

Шаму, Фр. Гръцката цивилизация. С., 1979.

Boardman, J. Greek sculpture: The Archaic Period. London, 1978.

Boardman, J. Greek sculpture: The Classical Period. London, 1985.

Boardman, John, Greek Art. Thames & Hudson; 4th Revised edition, 1996.

Boardman, John, The World of Ancient Art. Thames & Hudson, 2006.

John Henderson, Classical Art: From Greece to Rome. Oxford University Press, 2001.

Becatti, G., The art of ancient Greece and Rome: From the rise of Greece to the fall of Rome, New York, 1967.

Boardman, John, The History of Greek Vases (2001)

Carpenter, T. 1994, Art and Myth in Ancient Greece. Thames and Hudson.

Grant, Michael. Art in the Roman Empire /. London: Routledge, New York: 1995

Higgins, R. A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd.1961.

Kurtz, D., J. Boardman. Greek Burial Customs. Thames & Hudson,1971.

Kleiner, Fred, A history of roman art / Fred S. Kleiner . Belmont: Thomson Wadsworth, 2007

LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Vol. I-VIII, Artemis Verlag, Zurich - Munchen 1988-1997.

Lawrence, A. W. Greek Architecture. Yale University Press, 1983.

Richter, Gisela M. A. A handbook of Greek art / Gisela M. A. Richter London: Phaidon Press, 2003

Richter, G. M. A. Three Critical Periods in Greek Sculpture. Oxford, 1951.

Richter, G. M. A. Attic red-figured vases (a survey). Yale University Press,1967.

Richter, G. M. A. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. London, 1970.

Stewart, A. Greek Sculpture. An exploration in 2 volumes (text & plates). Yale University Press, 1990.

Strong, Donald Emrys. Roman imperial sculpture : an introduction to the commemorative and decorative sculpture of the Roman Empire down to the death of Constantine / Donald Strong. London: Alec Tiranti Ltd., 1971

Средства за оценяване:

1 задължителна задача и 1 задача по избор

Анализ на паметник на изкуството – задължителна

Дискусия – избираема

Електронна публикация- избираема

КАЗУС „Банка тестови въпроси” – избираема

Тест „Направи си сам” – избираема