HACB834 Семинар: Учебна експедиция

Анотация:

В рамките на семинара студентите обхождат редица паметници на културата и изкуството от различни епохи, включени в учебнния план на съответната учебна година.

Предварителна подготовка, участие в учебно пътуване и презентация по тема на учебна експедиция. Темата и маршрутът на учебната експедиция се определят ad hoc.

• Цели да развие умения за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел.

• Цели да развие умения за презентация на събран материал по тема или проблем на изследователска експедиция.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни принципи и методи за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• основни начини за презентиране на събрани материали от експедиция с изследователска цел.

2) могат:

• да търсят информация за предварителна подготовка на експедиция с изследователска цел;

• да презентират събрани материали от експедиция с изследователска цел.


Предварителни изисквания:
Изпълнение на предварителната задача за участие в семинара.

Технически умения за изготвяне на презентация на PowerPoint.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата и маршрутът на учебната експедиция се определят ad hoc.

1. Начин на работа, задачи, изисквания за оформяне на оценка.

2. Въведение в темата и проблематиката на конкретната учебна експедиция.

3. Въведение в литературата и интернет източниците.

4. Предварителна подготовка.

5. Провеждане на учебната експедиция.

6. Студентски семинар с презентации.

Литература по темите:

Изготвя се ad hoc в зависимост от темата и конкретните паметници по маршрута на учебната експедиция в съответния семестър.

Средства за оценяване:

1 задължителна и 1 избираема задача, всяка от които формира по 50% от крайната оценка.

Участие в учебна експедиция – задълж. задача 50%

Представяне на реферат по време на експедиция – изб. зад. 50%

Презентация на пост-пътуващ семинар – изб. зад. 50%