HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура"

Анотация:

Семинарът дава представа в няколко тематични кръга да се разгледа по хронология и паметници развитието на средновековното изкуство в Западна Европа. Ще бъдат анализирани най-важните паметници според стиловото развитие на отделните епохи, според приетото разграничаване в историята на изкуството.

• Наред с това ще бъдат разгледани и въпроси, засягащи контактите и взаимовлиянията между западна Европа и Византия, между Изтока и Запада – особено през времето на кръстоносните походи.

• Ше се засегнат отделни специфични явления в отделните художествени центрове, школи и контекста на появата на паметниците.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни, значими и имащи живот в днешно време парадигматични паметници в Западна Европа.

2) могат:

• Да имат отправни точки и параметри за изграждане на свой възглед за наследството на Европа и ролята на средновековните паметници в развитието на културата.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа част

Уводни лекции – Специфика на средновековното изкуство и култура

1. Преход от Античност към Средновековие. Формирането на Европа и началото на изграждането на нов светоглед на средновековния човек. Контакти и взаимодействие между народите на Преселението и античното наследство.

Лекция 2 ч.

2. Човек – общество – възгледи - култура. Формиране на владетелска идеология и изразяването й чрез образи в паметниците на изкуството през епохата на Късната Античност и Ранното Средновековие.

Лекция 2 ч.

3. Владетелската идеология през зрялото средновековие. Иконографски формули и знаци на властта.

Лекция 2 ч.

4. Пътища и форми на духовното общуване през Средновековието. Изток -Запад (Византия и Западна Европа) и Север - Юг (Скандинавия и Византия) през призмата на културните контакти и художествените произведения.

Лекция 2 ч.

5. Културно общуване и контакти между християнска средновековна Европа и ислямския Изток през Средновековието. Кръстоносните походи и ролята им в процеса на културно взаимодействие.

Лекция 2 ч.

Втора част

Тематични разработки с наблюдения и изследвания с участието на студентите.

1. Владетелските дворове като център на писмената култура и изкуство. Книгата и образа на владетеля. (Английският двор и Двора на Карл Велики).

Посещение на Народната библиотека и Отдела за старопечатни издания (5 ч)

Посещение на Националния Исторически Музей ІОтдел –Изкуство на Първата Българска Държава. (5 ч.)

2. Средновековният човек и средновековният град. Отражението на представите за обществото, пространството и времето в тях и визуалните им изражения в изобразителното изкуство (изображения на градове и дворци в средновековното изкуство).

Посещение на Националния Исторически Музей /Отдел Изкуство на Втората Българска Държава (5 ч.)

Самостоятелно проучване по литература и електронен път на сведения за дворци и техните изображения в изкуството на Западното Средновековие. (5ч.)

Литература по темите:

Основна:

Бояджиев, Цочо. Играта през Средновековието. С., 2005.

Бояджиев, Цочо. Нощта през Средновековието, С, 2000.

Браун, Питър. Култът към светците, С, 2000 .

Браун, Питър. Тялото и обществото, С, 2003 .

Гоф, Жак льо. Въображаемият свят на Средновековието, С, 1996.

Гоф, Жак льо. Интелектуалците през Средновековието, С, 2003.

Гоф, Жак льо.Цивилизацията на Средновековният Запад, С,1997

Дюби, Жорж. Трите съсловия и въображаемия свят на феодализма. Изд. Кама, 2007.

Пановски, Ервин. Готическа архитектура и схоластика. С., 2002 .

Допълнителна:

Beckwith, John, Ivory carvings in Early Medieval England. London, 1972.

Brenk, B. Spaetantike und fruehes Christentum. Propylaen Kunstgeschichte. Bd 1Berlin, 1977

Collins, R. Early Medieval Europe, 300-1000, Houndsmills, Basingstoke, London, 1991.

Collins, R. Early Medieval Spain. Unity and Diversity. 400-1000. London, 1983.

Conant, Kenneth John, Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200. Baltimore, 1959,

Decker, Heinrich, Romanesque Art in Italy. First Edition, New York, 1958.

Demus, O. The church of San Marco in Venice, Cambridge, Mass, 1989.

From Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval period in the Metropolitan Museum of Art. Eds. K.R. Brown, D. Kydd and Ch. T. Little, MMA

Gauthier, Marie-Madeline, Emaux dy Moyen Age occidental. Fribourg, 1972.

Grabar, A., Nordenfalk, C. Das fruehe Mittelalter. Genf, 1957.

Grabar, A.Sculptures byzantines du Moyen age XIe-XIVe siecle, Paris, 1976.

Moorhead, J., Theodoric in Italy. Oxford, 1992.

Panofski, Erwin, Gothic and Late Medieval Illustrated Manuscripts, New York, 1935

The Transformation of the Roman World AD 400-900. Eds., Leslie Webster and Michelle Brown. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1997.

Thompson, E.A. The Visigoths in the Age of Ulfila. Oxford Univ. Press, 1966.

Wallace-Hadrill, J.M. The Barbarian West 400-1000. Blackwell, 1952, reprint, 1994.

Weitzmann, Kurt, Catalogue of the Byzantine and Early medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Washington, 1972

Wolfram, H. Die Goten. Von den Anfaengen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Munich, 1988 (Engl. Edn., Berkeley, Los Angeles).

Zarnecki, George. ‘The Monastic World”, In: The Flowering of the Middle Ages. Ed. J.Evans, New York, 1966

Средства за оценяване:

Дискусия

Анализ

Реферат