CASB543 Филмов монтаж

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите по анимационно кино с общите принципи на монтажа във всички типиве кино, както и с универсалния киноезик, проследен исторически и в теоретичен аспект.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Юлия Кънчева  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят: Основните принципи, творчески функции, закони и прийоми в монтажа; познават еволюцията на киноезика;

Разновидностите на монтажните похвати и изразни монтажни средства, съобразно вида, типа и жанра на аудио-визуалното произведение……

2. Могат: Да направят монтажно обоснован и хдожествено защитен сториборд


Предварителни изисквания:
Базисна кинокултура, както и е желателно владеенето на английски език.

Компютърната грамотност е задължителна.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Определяне на понятието монтаж. Филмов и видеомонтаж. Дигитален монтаж. Прилики и разлики. Исторически преглед и етапи в развитието на монтажа. Школи и направления. Раждането на анимационното кино.

2. Монтажът в периода на нямото кино. Представители – Люмиер, Мелиез, Брайтънска школа, Едуин Портър, Дзига Вертов и др.

3. Драматическата изразителност на Д. Грифит. Паралелен монтаж.

4. Изграждащият монтаж на Вс. Пудовкин. Интелектуалният монтаж на С. Айзенщайн.

5. Раждане на звуковото кино – обогатяване на реализма и психологизма. Отстъпване от хдожествените постижения в пластичното измерение. Синхронни и несинхронни технологии. Ефекти. Атмосфера. Звуков захльос.

6. Особености на монтажа на звука в игралното и документалното кино. Визуално-звуков синхрон. Звуково-зрителен контрапункт. Звукови бандове. Международно фоно. Мишунг. Звукът и монтажът на изображението. Структурни функции на музиката в киномонтажа.

7. Избор на точка на зрение на камерата. Композиция на кадъра, ракурси.

Субективна камера. Вътрешнокадров монтаж.

8. Подбор на кадрите. Прости и сложни кадри според пластиката и съдържанието на кадъра. Монтажна фраза. Сцена. Филмов епизод.

9. Плавност на монтажното изложение. Основни принципи за плавния монтажен преход. Пресечки и тяхната функция. Темп. Ритъм.

10. Типове и стилове монтаж. Стилистични фигури – лайтмотив, елипса.

11. Термини и понятия от областта на филмовия монтаж, разглеждани както в творчески, така и в практически аспект. Технология на филмовото и видеопроизводството.

12. От разкадровката до завършеното монтажно решение на заснетия филм. Сторибордът – основата на анимационния филм.

13. Документални форми. Монтажният филм. Документалният филм и използването на звука. Дикторски текст, авторски текст, конкретен звук, иреалност на фонограмата.

14. Специфика на монтажа при игралния филм в различните жанрове. Сцени с диалог; с бързоразвиващи се действия; с комедийни ситуации. Моносцени, групови и масови сцени. Монтажно-драматургични структури. Вспомагателни монтажни прийоми. Естетически и практически функции.

15. Монтажът в анимационното кино. Комбинирани снимки и анимация. Трейлъри. Анимацията в телевизията. Използване на анимацията за постигане на висока ефективност при учебния филм, инструкторския филм, образователния филм. Рекламен анимационен филм. Музикален анимационен клип.

Литература по темите:

“История на киното” – Ж.Садул;

“Техника на монтажа” І, ІІ и ІІІ част – К.Рейсц;

“В света на киното” – А.Монтегю;

“Езикът на киното”-М.Мартен;

“Нямо кино”-Т. Андрейков;

“Относителност и екран”- Н.Милев;

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“Что такое кино?”-А. Базен

“Киното като изкуство”- Р. Арнхайм

“Съвременни форми на монтажа”- Л.Фелонов

Избрани съчинения на Айзенщайн ; Пудовкин; Дзига Вертов;

“Film Art: An Introduction -The Relation of Shot to Shot: Editing; Animation” - David Bordwell, Kristin Thompson

“The Filmmaker’s Handbook” – Edward Pincus and Steven Ascher

Средства за оценяване:

До средата на семестъра (около 30 ноември) студентите трябва да се подготвят за участие в семинар по зададена тема от преподавателя. До края на същия семестър студентите трябва да подготвят сториборд в три варианта, съответстващ на трите основни монтажни подхода. При приклчване на курса студентите ще положат и писмен тест върху теоретичния и практически материал на курса.

Форми на оценка:

Разработка на сториборд: 15%

Разработка на проект: 20%

Самостоятелна работа: 20%

Участие и активност на студента по време на занятия: 15%

Участие в семинари(тематични дискусии): 10%

Тест:20%