ADVB517 Семинар: Ефективни продажби на творчески продукт

Анотация:

Семинарът има за цел да срещне студентите с хора от практиката, които да споделят своя опит в конкретната област и тематика.

Събитието ще привлече гост лектори (криейтив директори, бранд мениджъри) от различни компании, които ще представят етапите, през които се развива един реален рекламен продукт – от маркетинговото планиране и цели до конкретната реализация.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите ще могат:

самостоятелно да търсят и намират необходимата информация по конкретен казус

ще могат:

да вземат участие в практически дискусии

Да работят успешно в екип

Да предлагат ефективни решения в областта продажбите на творчески продукт
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всеки семестър се канят различни изявени практици, представители на различни звена и компании, които участват в производствения процес на творческия рекламен продукт, които да споделят опита си.

Литература по темите:

Арънсън, Е., «Човекът социално животно», изд. «Наука и изкуство», С., 1984

Буркарт, Р., Наука за комуникацията, изд. ПИК, ВТ, 2000

Малецке, Г., Психология на масовата комуникация, изд. къща «Хъски», С., 1994

Психотехника на убеждаващото въздействие, изд. къща «Хъски», С., 1992

Джефкинс, Фр., Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, изд. „Гранд Варна мениджмънт и консултинг”, Варна, 1993

Лари, Т., Бащата на манипулацията, , изд. „Рой Комюникейшън”, С., 2000

Оксли, Й., Принципи за пъблик рилейшънс, изд. „Делфин прес”, Бургас, 1993

Newton, D., J. Turk, D. Kruckerberg, This is PR. The Realities of Public Relations, Seventh Edition, Wadsworth, 2000

Маринов, Р., Комуникационни стратегии, Изд. Нов български университет, С., 2004.

Робинсън, К. Как да печелим бизнес преговори, изд. «Делфин прес», Варна, 1992

Уеймс, П. Как да продаваме по-добре, изд. «Делфин прес», Варна, 1992

Янкулов, Я. Продажбата е лесно нещо, 1998

Mackenzie, J.K., Tt,s Show Time. Howe to Plan and Hold Successful sales Meetings. Dow Jones – IRWIN, IL, 1989

Kurtz, D.L., H.R. Dodge, Fundamentals of Professional Selling, IRWIN, Homewood, IL, 1989

Каменов, К., Увод в мениджмънта на рекламата, изд. „ЛаковПРЕС”, С. 2000

Льодюк, Р. Мениджмънт на рекламата, изд. Ваньо Недков, С., 1993

Маршал, К., Джобна реклама, The Economist Books с ЕА-АД, Плевен, 2000

The economist books, Джобен маркетинг

Кръстев, С.; „Рекламата”; С.; изд. “Сиела”; 2000;

Маринова, Е. Маркетинг-продукт, реклама; 4-то изд.; “Принцепс”; 1996;

Менчева, Л. Рекламна политика, НБУ, С., 1996;

Доганов, Д., Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр., Интегрирани маркетингови комуникации, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003 г.

Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. Изд. "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

Котлър, Ф.: Управление на маркетинга. Том ІІ, изд. «Графема», С., 1996;

Класова, С.; П. Иванов и кол., Въведение в маркетинга., Унив. изд. „Стопанство”; С.; 1999;

Rossiter, John R., larry Persy, Advertising and Promotion Management, McGrow-Hill Book Co., 1987

Shultz, Don E., Strategic Advertising Campaigns, NTS Business Book, 1994

Боева, Б. Международен маркетинг, УИ “Стопанство”, София, 1996

Класова, С., Иванов, П., Младенова, Г., Станкова, Л., Балева, В., Василева, Л., Дуранкев, Б., Найденов, Н., Опров, К.,Геров, А., „Маркетинг”, София, Университетско издателство „Стопанство”, 2002 г.

Кръстева, Н., B2B Маркетинг и продажби, София, Авангард Прима, 2008 г.

Киршнер, Й. (1995) Манипулирайте, но правилно. Осемте закона на възсействието върху хората. София, ИК “Кибеа”, ISBN 9544740368.

Тодорова, Р. (2001) Стратегии в света на рекламата. Университетско изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISBN 954577102X.

Quelch J., Farris P. Cases in Advertising and Promotion Management. - Richard D.Irwin.Inc., 1991.

Rothschild M. Advertising. From Fundamentals to Strategies. - Toronto, 1987.

Schultz D. From Advertising to Integrated Marketing Communications. - Chicago, 1993.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994.

Средства за оценяване:

присъствие и участие