BUTB011 Семинар: Иновации в туризма - І част

Анотация:

" Акцентът в семинара е поставен върху новите бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство, ключовите фактори за появата на концепцията "споделена икономика" (sharing economy)- предимства и предизвикателства, новата роля на социалните медии като част от стратегията за комуникиране на бранда, мобилната революция и дигитализация на индустрията на гостоприемството, предефиниране на понятието "лукс" в хотелиерството и ролята на поколението Y (millennials) като нова категория потребители.

" Цел на семинара е да се проучат световните тенденции в развитието на хотелиерството и да се представят от студентите иновативните туристически продукти в сферата на хотелиерството.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

 Жулиета Серафимова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" новите бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

" предимствата и предизвикателствата на концепцията "споделена икономика"

" новата роля на социалните медии

" ролята на поколението Y (millennials) - новата категория потребители.

2) могат:

" да прилагат иновативни бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

" да разработват иновативни стратегии за комуникиране на бранда

" да идентифицират потребностите на новата категория потребители- поколението Y (millennials)


Предварителни изисквания:
" Хотелиерство

" Туристически продукти

" Приложение на системите за управление на качеството в хотелиерствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Нови бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство.

семинар 6 ч.

2 Ключови фактори за появата на концепцията "споделена икономика"

семинар 6 ч.

3 Новата роля на социалните медии като част от стратегията за комуникиране на бранда

семинар 6 ч.

4 Мобилна революция и дигитализация на индустрията на гостоприемството

семинар 6 ч.

5 Предефиниране на понятието"лукс" в хотелиерството.Ролята на поколението Y(millennials) като нова категория потребители

семинар 6 ч.

Литература по темите:

" Рафаилова, Г., Технологични иновации и туризмът в България, изд.Славена

" Димитров, Пр, Иновации в туризма, изд.Авангард- Прима

" Новиков,В., Иновации в туризме, Туризм

Средства за оценяване:

Писмени задачи