BATB527 Практика: Екскурзоводство

Анотация:

• Целта на практиката по Екскурзоводство е студентите да проведат теренни изследвания

на дадени обекти в туристически регион за целите на туризма.

Посещаваният регион и обектите в него са по предварително зададена тема на

туристическото пътуване в зависивост от актуалността на мястото, неговите

потенциални възможности за развитие на културно-познавателния туризъм.

По време на практиката студентите вземат активно участие в нея:

разработват и изнасят екскурзоводски беседи при посещението на обектите в

туристическата дестинация/на български и чужд език/.

След приключване на практиката, студентите представят свои методически разработки

и предложения на базата на посетените и проучени места.

Курс ВАТВ 527 Екскурзоводство- практика дава практическа насоченост на усвоения

теоретичен материал от аудиторен курс 533 Екскурзоводство .

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методиката на провеждане и специфичните методи и техники на екскурзоводната

дейност

• специфичните изисквания и задължения на екскурзовода при провеждане на туристическото пътуване

2) могат:

• да определят целите и задачите на екскурзията, да подбират подходящата литература

по темата на туристическото пътуване,да подбират и изучават екскурзионните обекти

по съответни показатели/познавателна ценност,известност,необичайност,съхраненост и

изразителност/.

Да съставят маршрут на екскурзията и цялостна методическа разработка

Да могат да изнасят екскурзоводски беседи за туристическите обекти включени в прог-

рамата на туристическото пътуване.

Да изготвят различни варианти на методически разработки на туристически маршрути

в областта на културно-познавателния, поклонническия,винен,здравен и круизен ту-

ризъм в България и чужди дестинации;


Предварителни изисквания:
• За видовете екскурзии по съдържание, по състав, по място и форма на провеждане

• Да познават методиката на екскурзоводската практика,етапите за провеждане на екскурзията с организирани групи туристи

• Да съставят маршрут на екскурзията и да знаят начините и средствата за показване на обектите-словесно описание(разказ), екскурзионна справка,коментиране,цитиране, монтаж,обяснение и различните жестове в екскурзоводската практикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Пешеходен туристически тур по екскурзоводство”Опознай София-централна градска част”

Практика по екскурзоводсво- 90ч.

Литература по темите:

Екскурзоводско обслужване,Мариана Янева,изд.УНСС, София

Технология на екскурзоводското обслужване,Велико Великов,Милена Стоянова,изд.Матком, 2010г.

Средства за оценяване:

практическа задача- 100%