BATB824 Международен туризъм

Анотация:

Предназначението на дисциплината „Луксозен дизайн и мода в туризма” е да даде задълбочени теоретико-приложни знания в областта на планирането, проектирането, изграждането, обзавеждането и оборудването на луксозните туристически обекти с цел отразяване на последните тенденции в модата и дизайна и постигането на удовлетвореност от туристическото потребление. Специално място се отделя на добрите практики в областта на луксозното хотелиерство от гледна точка на техния дизайн и успешно опериране на туристическия пазар. Връзката с практиката се осигурява чрез посещението на туристически обекти и оценката на техния дизайн по предварително разработена система от показатели и поставянето на всеки студент на индивидуална задача под формата на реферат или разработването на казус. Задачите се поставят по време на лекции в съответствие с индивидуалните предпочитания и възможности на студентите. Практическата разработка е предназначена за разглеждане и оценка на спецификата на луксозния дизайн на конкретни туристическите обекти от българския и международния туризъм. Тя се оценява отделно и има определена тежест при формирането на крайната оценка по дисциплината.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Еленита Великова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да определят същността и приложението на модата и дизайна в луксозния туризъм;

• Да очертаят основните етап от историческото развитие на модата и дизайна в туризма;

• Да анализират луксозния дизайн на туристическия продукт;

• Да изследват етапите в проектирането на луксозния дизайн;

• Да направят икономическа оценка на проекта за дизайн на туристическия обект;

• Да изследват външното и вътрешното оформление на туристическите обекти;

• Да определят механизмите на въздействие на материалната среда в туризма;

• Да изберат съответстващ на оформлението дизайн на облеклото на обслужващия персонал в туристическата индустрия;

• Да определят модните тенденции в проектирането и изграждането на туристическите обекти.

2) могат:

• да извършват икономическа оценка на проекта за луксозен дизайн на туристическите обекти;

• да извършат оценка на достигнатото равнище на мода и дизайн в туристическите обекти;

• да разработят индивидуален проект в сферата на модата и дизайна;

• да определят и установят модните тенденции в дизайна на луксозните туристически обекти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За изучаване на дисциплината „Луксозен дизайн и мода в туризма” студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението в бакалавърския блок на специалност „Туризъм” или други туристически специалности, най-вече по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Туроператорска и агентска дейност” и „Въведение в туризма” и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛУКСОЗНИЯ ДИЗАЙН В ТУРИЗМА

2 СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛУКСОЗНИЯ ДИЗАЙН И МОДА В ТУРИЗМА

3 ТЕНДЕНЦИИ В ЛУКСОЗНИЯ ДИЗАЙН

4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛУКСОЗНИЯ ДИЗАЙН ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР

5 ЕФЕКТИВНОСТ НА ДИЗАЙНЕРСКИТЕ РЕШЕНИЯ В ТУРИЗМА

6 МОДАТА В ТУРИЗМА

7 ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЛУКСОЗНОТО ХОТЕЛИЕРСТВО

Литература по темите:

1. Великова, Ел., Лекционен курс по „Луксозен дизайн и мода в туризма”;

2. Великова, Ел., Естетизация на туристическата среда, Авангард Прима, София, 2010.;

3. Великова, Ел., Дизайн и мода в туризма, УИ „Стопанство”, София, 2008;

4. Великова, Ел., Бутикът като тенденция в туристическото обслужване, Авангард Прима, София, 2008;

5. Великова, Ел., Естетизация на туристическата среда (Проблеми на нейното формиране), Авангард Прима, София, 2009;

6. Великова, Ел., Механизми на въздействие на дизайна върху потребителския избор, сборник студии Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, София, 2005;

7. Великова, Ел., Модата и дизайнът в туристическата индустрия, сборник студии Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия-М, София, 2008;

8. Великова, Ел., Организационни структури за индивидуализиране на обслужването в туризма, Авангард Прима, София, 2008;

9. Великова, Ел., Бутиковият сектор на хотелиерството, Авангард Прима, София, 2008.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %

УСТЕН ИЗПИТ 20 %