BATB735 Хотелиерство и ресторантьорство

Анотация:

• Да се получат основни знания за хотелиерство и ресторантьорство

в съвременния туристически бизнес

• Да се запознаят със същността и значението на хотелиерството и ресторантьорството

• Да получат основни знания за теорията и практиката на основните блокове в съвременния хотелски комплекс

• Да се запознаят с основните звена и дирекции в хотелския комплекс

• Да се запознаят със видовете ресторантьорски услуги

• Да се научат изискванията и стандартите при проектирането, оборудването и обзавеждането на хотелите и ресторантите

• Да се научат основните правила за работа в приемния и др. блокове на хотела и изискванията към видовете персонал

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните термини и понятия в хотелиерството и ресторантьорството

• специфика на работата в хотелиерството и ресторантьорството

• същността и значението на категоризацията в хотелиерството

• същността на работата в приемния и др. блокове в хотела

• да познават изискванията за работа с клиентите в хотела и ресторанта

2) могат:

• да познават видовете средства за настаняване и тяхната специфика, изисквания и стандарти

• да подготвят посрещане и изпращане на гостите в хотела

• да се представят добре при изготвяне на оферта, меню, сценарий


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по туризъм

• първоначални знания по икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Значение на хотелиерството в системата на туризма.

2. Хотелиерски продукт – същност, структура и видове.

3. Видове заведения за пребиваване и тяхната категоризация (хотелиерски вериги, луксозни хотели, апартхотели, семейни хотели и др.)

4. Същност и значение на категоризацията в хотелиерството.

Наредба за категоризация на туристическите обекти в РБългария.

5. Видове структури при управлението на съвременните хотели. Значение на човешките ресурси. Концепция Грижа за клиента.

6. Хотелиерско търсене и хотелиерско предлагане – особености, сегментиране и тенденции.

7. Ефективност и рентабилност на хотелиерството - същност и видове. Видове цени в хотелиерството.

8. Същност и роля на ресторантьорството в туризма.

9. Основни функции и особености на ресторантьорството.

10. Основни и допълнителни ресторантьорски услуги.

11. Архитектурно-строителни части на хотелската сграда (входове, паркинги, асансьори, стълби, коридори). Изисквания и нормативи.

12. Основни отдели и звена в организационната структура на съвременния хотелски комплекс.

13. Видове блокове – основни функции и характеристики.

14. Приемен блок – значение, основни функции, видове зони. Рецепция.

15. Основни професии в приемния блок. Изисквания към видовете персонал.

16. Организация на работата в приемния блок. Режим на работа.

17. Нормативни изисквания и съвременни тенденции при проектирането, обзавеждането и проектирането на хотелските стаи.

18. Видове хотелски стаи и апартаменти. Европейски стандарти. Екохотели.

19. Критерии при обзавеждане и оборудване на хотелски стаи (стая, санитарен възел, антре, балкон).

20. Външна инфраструктура на хотелския комплекс.

21. Балнео и SPA център в хотелския комплекс. Изисквания и организация на работата.

22. Специфика на работата в хотелиерството и ресторантьорството (според вида на хотела, ресторанта, бара, круиза, туристическата анимация и др.). Казуси от практиката (Великобритания, Тайланд, Германия, Хърватска, Китай, Австралия и др.).

23. Съвременни форми на инвестиране в хотелиерството – франчайзинг, лизинг, тайм шеър и договори за управление.

24. Хотелиерски вериги. Кратка история на хотелирските вериги. Хотелиерските оферти - същност и основни изисквания при изготвянето им.

25. Тенденции в развитието на съвременното хотелиерство - промени, свързани с новите технологии. Световната икономическа криза и туризма.

Литература по темите:

Литература

Монографии и книги

1. Дъбева, Т., ”Хотелиерство и ресторантьорство” - част първа “Хотелиерство”- изд. на ИУ, Варна, 1998 г.

2. Кадиева, Сн., “Технология на обслужването в хотела”, изд. “Варна принт” , Варна, 2001 г.

3. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,ракаджийска, С., Маринов, с., Казанджиева, В., Въведение в туризма, УИ, Варна, 2001

4. Хаджиниколов, Хр., ”Ресторантьорство и хотелиерство”, УИ „Стопанство”, София, 1997 г.

5. Рибов М. “Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт”, УИ „Стопанство”, София, 1997 г.

6. Атанасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд. Ирита, Казанлък, 2001

7. Доганов, Д., ”Маркетинг в туризма”, изд. ”Принцепс”, София, 2000 г.

8. Алексиева, С. “История между сезоните – книга за БХРА- 10 години по- късно.”( том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2003 г.

9. Алексиева, С. “История между сезоните – книга за БХРА- 10 години по- късно.”( том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2004 г.

10. Ракаджийска, Св., Маринов, Ст., „Туристически пазари”, ИК „Стено”, Варна, 2005 г.

11. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005

12. Рибов, М. и колектив, Организационни структури в туризма, Изд. "Нова звезда", С., 2005

13. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., „Грижа за клиента”, изд. „Наука и икономика” – Икономически университет Варна, 2006 г.

14. Михайлов, М., „Стратегическо управление на туризма”, изд. НБУ, София, 2006 г.

15. Маринов, Ст., „Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация”, изд. „Славена” – Варна, 2006 г.

16. Сб. „Българският туризъм – управление и ефективност”, изд. „Славена”, Варна, 2005 г.

17. Сб. „Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, изд. „Славена”, Варна, 2006 г.

18. Сб. Българският туризъм - приоритети за развитие, изд. "Славена", Варна, 2007

19. Сб. „Основи на гостоприемството” (Хотелиерство. Ресторантьорство. Екскурзоводство), Изд. International University, София, 2007 г.

20. Кръстева, А., Петков, П., Банкети, приеми, кетъринг, изд. "Наука и икономика", Варна, 2007

21. Нешков, М., „Икономика на туристическата фирма”, изд. НБУ, С., 2008 г.

22. Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, изд. "Тракия М", С., 2008

23. Тодориев, В., ”Хотелиерски операции”, изд.„Матком”, С., 2008

24. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2005 г., с посл. измен. в ДВ. Бр.46 от 12.06.2007 г.

25. Сб. "Туризмът и устойчивото развитие на обществото", ИУ-Варна, Варна, 2009

26. Сб. "Винен туризъм", изд. "Славена"-ВТК, Варна, 2009

27. Сб. „Предизвикателства през туризма през XXI век (том1 и том 2), изд. Авангард Прима, С., 2011

28. Сб. „Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза” изд., НБУ, София, 2011

Списания:

HoReMag

Happy Weekend (архив)

“Туризъм и отдих”

„Одисей” (архив)

„Черга”

„Хотели”

„Травел Мегазин"

Интернет източници:

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html

www.wold-tourism.org

www.wttc.org

www.ih-ra.org

www.hotelsmag.com

www.bhra-bg.org

www.horemag.bg

http://thexperts.bg/

Средства за оценяване:

- участие и активност на студента по време на занятия – 30 %;

- разработване на реферат, сценарий, курсова работа – 30 %;

- решаване на казус – 10 %;

- подготовка на самостоятелни задания след посещение на събитие: проект/есе – 30 %

- тест

Дати на провеждане на текущия контрол:

- 29 октомври 2012 г.

- 19 ноември 2012 г.

- 17 декември 2012 г.

Крайна дата за предаване на курсова работа: 14 януари 2013 г. - понеделник в деня на лекциите

При получена оценка среден (3) или слаб (2) на курсовата работа, студентът не може да бъде освободен с текуща оценка и се явява на изпит в рамките на сесията.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

- предаване на 3 писмени работи или казуси през семестъра: курсова работа, проект и др. за текущо оценявене

- явяване на изпит през сесията - двукомпонентен: тест и отговор на въпрос по тема от тематичния план