BAEB409 Технология и организация на туристическата дейност

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на технологията и организацията на дейностите в различните туристически предприятия – хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, транспортни. Подробно се разглеждат въпросите, свързани с етапите на обслужване на туристите при осъществяване на конкретната дейност, характеризираща производството на отделния компонент от съвкупния туристически продукт.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на функциониране на различните видове туристически предприятия

• технологичните етапи на процесите в туристическите предприятия;

2) могат:

• да организират различните видове туристически предприятия;

• да усъвършенстват управленските структури на туристическите фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение на туризма

• Туристически ресурси

• компютърни умения

• умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в технологията на туристическите дейности

2. Специфика на технологията и организацията на туристическите предприятия 3. Технология и организация на хотелиерската дейност

4. Технология и организация на обслужването на преден офис (рецепция)

5. Технология и организация на обслужването по стаи (room service)

6.Технология и организация на камериерското обслужване

7. Технология и организация на ресторантьорското обслужване

8. Стандарти на обслужване

9. Технология и организация на допълнителните дейности в туризма

10. Технология и организация на туроператорската дейност

11. Технология и организация на турагентската дейност

12. Технология и организация на транспортното обслужване

Литература по темите:

1. Емилова, И., електронен учебник, Мудъл

2. Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, НБУ, 1994

3. Рибов М., Емилова И., колектив, Стратегическият избор в туризма, Тракия М, С., 2005

4. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия – М, С., 2003;

5. Рибов, М. и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, С., 2005;

6. Рибов М., Туроператорска и турагентска дейност, Тракия М., 2010

7. Рибов М., Хотелиерство и ресторантьорство, Тракия М, 2009

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущи оценки:

1. Практически задачи – 25% от текущата оценка

2. Презентация - 25%

3. Тест - 25%

4. Присъствие и участие - 25%

семестриален изпит:

Устен изпит – 20% защита на практическата

Практическа задача – по предварително утвърдена тема

Защита на практическата задача пред аудиторията